Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thanh tra

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
***********
ÐOÀN THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm…

BIÊN BẢN THANH TRA
( Giáo dục thường xuyên )
- Ðơn vị được thanh tra :....................................................................
- Thời gian thanh tra :.........................................................................
- Thành phần Ðoàn thanh tra:
*

*

*

*

*

*

- Thành phần đơn vị được thanh tra :
*

*

*

*

*

*

I- Công tác chống mù chữ:
2000- 2001

2001- 2002

2002- 2003

Số người còn mù chữ
(%)
Số người biết chữ:
- Trong độ tuổi:
- Ngoài độ tuổi:
* Nhận xét ( % dân số trong độ tuổi và ngoài độ tuổi đã biết chữ- Hình thức huy động và tổ chức
các lớp học XMC trong địa bàn Huyện ).

II-Giáo dục thường xuyên:
2000 - 2001
- Tổng số học viên BT
BT.THCS
BT.THPT
- Tổng số HS phổ cập
PC Tiểu học
PC THCS
TS HV Ngoại ngữ
TS HV Tin học
TS HV nghề
TS HV khác

2001- 2002

2002- 2003

2/ Các hoạt động đa dạng hoá:
- Ngoại ngữ:

- Tin học:

- Chuyên đề:

- Trung tâm học tập cộng đồng:

* Nhận xét:
1/ Các biện pháp phát triển ngành học GDTX:

2/ Việc thực hiện kế hoạch phát triển:
2.1. Số lượng học viên:

2.2. Ðội ngũ CB- GV - CNV:

3/ Thực hiện quy định về chương trình nội dung giảng dạy:

II- Các biện pháp nâng cao chất lượng:
1/ Việc thực hiện phân phối chương trình:

2/ Cải tiến phương pháp GD, sử dụng ÐDDH:

3/ Thực hiện các biện pháp hỗ trợ Chuyên môn ( họp tổ nhóm, dự giờ, thao giảng, ngoại
khoá, phụ đạo . . . ):

4/ Giảng dạy môn Anh văn, GDCD:

5/ Trang thiết bị giảng dạy:

6/ Các chuyên đề kết hợp với nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương trong GDTX:

7/Chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện:
7.1- Kết quả tốt nghiệp BT.THCS và BT.THPT:
2000-2001

2001-2002

2002-2003

BT.THCS
BT.THPT
7.2- Kết quả xếp loại hạnh kiểm ( Học viên diên xếp loại HK ):
2000-2001
2001-2002
BT.THCS
BT.THPT
7.3 - Nề nếp trật tự kỹ luật:

2002-2003

7.4- Tinh thần thái độ học tập của học viên:

7.5- Tinh thần trách nhiệm của giáo viên:

* Nhận xét:

8/ Chất lượng giảng dạy của giáo viên qua thanh tra giờ dạy:

IV- Công tác quản lý :
1/ Phòng Giáo dục- Ðào tạo:

2/ Giám đốc TTGDTX:

V- Nhận xét- Ðánh giá- Xếp loại:

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ÐƠN VỊ
-----------------------------

TỔ THANH TRA
-----------------------------

...
Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***********
ÐOÀN THANH TRA TP Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm…
BIÊN BẢN THANH TRA
( Giáo dục thường xuyên )
- Ðơn vị được thanh tra :....................................................................
- Thời gian thanh tra :.........................................................................
- Thành phần Ðoàn thanh tra:
* *
* *
* *
- Thành phần đơn vị được thanh tra :
* *
* *
* *
I- Công tác chống mù chữ:
2000- 2001 2001- 2002 2002- 2003
Số người còn mù chữ
(%)
Số người biết chữ:
- Trong độ tuổi:
- Ngoài độ tuổi:
* Nhận xét ( % dân số trong độ tuổi và ngoài độ tuổi đã biết chữ- Hình thức huy động và tổ chức
các lớp học XMC trong địa bàn Huyện ).
II-Giáo dục thường xuyên:
2000 - 2001 2001- 2002 2002- 2003
- Tổng số học viên BT
BT.THCS
BT.THPT
- Tổng số HS phổ cập
PC Tiểu học
PC THCS
TS HV Ngoại ngữ
TS HV Tin học
TS HV nghề
TS HV khác
Biên bản thanh tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biên bản thanh tra - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biên bản thanh tra 9 10 795