Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thi tiếng anh

Được đăng lên bởi c2liennghiahy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
HĐ COI THI:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS LIÊN NGHĨA

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
VÒNG THỨ 16 – CẤP TRƯỜNG
Năm học 2014-2015
Ngày thi: Ngày 29 tháng 11 năm 2014
Khối thi: 6. Mã số: S11350BFC3861D05
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Số ID

Họ tên
Lý Khánh Linh
Đinh Hoàng Hà
Lê Thị Quỳnh Anh
Lý Thị Hải
Phan Thị Diễm Quỳnh
Đào Huyền Ly
Nguyễn Thu Hằng

Lớp

Điểm thi

Thời gian
làm bài

Chữ ký TS

Ghi chú

6A5
6A5
6A5
6A5
6A5
6A5
6A5

Tổng cộng: Danh sách này có 07 học sinh.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Giám thị coi thi 1
(Họ tên và chữ ký)

Giám thị coi thi 2
(Họ tên và chữ ký)

PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
HĐ COI THI:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS LIÊN NGHĨA

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
VÒNG THỨ 16 – CẤP TRƯỜNG
Năm học 2014-2015
Ngày thi: Ngày 29 tháng 11 năm 2014
Khối thi: 7. Mã số: S11350BFC3861D05

TT
1
2
3
4

Số ID

Họ tên
Hoàng Quỳnh Oanh
Lê Thị Thùy Linh
Đỗ Thị Thu Trang
Lê Thị Hải Anh

Lớp

Điểm thi

Thời gian
làm bài

Chữ ký TS

Ghi chú

7A4
7A4
7A4
7A4

Tổng cộng: Danh sách này có 04 học sinh.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Giám thị coi thi 1
(Họ tên và chữ ký)

Giám thị coi thi 2
(Họ tên và chữ ký)

PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
HĐ COI THI:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS LIÊN NGHĨA

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
VÒNG THỨ 16 – CẤP TRƯỜNG
Năm học 2014-2015
Ngày thi: Ngày 29 tháng 11 năm 2014
Khối thi: 8. Mã số: S11350BFC3861D05
TT
1
2
3
4
5
6

Số ID

Họ tên

Lớp

Lý Mạnh Huy
Hoàng Thị Ngọc Bích
Hoàng Thị Linh
Hoàng Thị Nga
Nguyễn Nhật Lệ
Hoang Quốc Trung

8A4
8A4
8A4
8A4
8A4
8A4

Điểm thi

Thời gian
làm bài

Chữ ký TS

Ghi chú

Tổng cộng: Danh sách này có 06 học sinh.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Giám thị coi thi 1
(Họ tên và chữ ký)

Giám thị coi thi 2
(Họ tên và chữ ký)

PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
HĐ COI THI:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS LIÊN NGHĨA

TT

Số ID

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
VÒNG THỨ 16 – CẤP TRƯỜNG
Năm học 2014-2015
Ngày thi: Ngày 29 tháng 11 năm 2014
Khối thi: 9. Mã số: S11350BFC3861D05
Thời gian
Chữ ký TS
Họ tên
Lớp Điểm thi
làm bài

1
2
3
4
5
6
7

Ghi chú

9A1
9A1
9A1
9A1
9A1
9A1
9A1

Tổng cộng: Danh sách này có 07 học sinh.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Giám thị coi thi 1
(Họ tên và chữ ký)

Giám thị coi thi 2
(Họ tên và chữ ký)

...
PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
HĐ COI THI:
TRƯỜNG THCS LIÊN NGHĨA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
VÒNG THỨ 16 – CẤP TRƯỜNG
Năm học 2014-2015
Ngày thi: Ngày 29 tháng 11 năm 2014
Khối thi: 6. Mã số: S11350BFC3861D05
Tổng cộng: Danh sách này có 07 học sinh.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Giám thị coi thi 1 Giám thị coi thi 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
TT Số ID Họ tên Lớp Điểm thi
Thời gian
làm bài
Chữ ký TS Ghi chú
1.
Lý Khánh Linh 6A5
2.
Đinh Hoàng Hà 6A5
3.
Lê Thị Quỳnh Anh 6A5
4.
Lý Thị Hải 6A5
5.
Phan Thị Diễm Quỳnh 6A5
6
Đào Huyền Ly 6A5
7
Nguyễn Thu Hằng 6A5
Biên bản thi tiếng anh - Trang 2
Biên bản thi tiếng anh - Người đăng: c2liennghiahy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biên bản thi tiếng anh 9 10 473