Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thỏa thuận

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[Tên của Tổ chức bảo lãnh chính]

BIÊN BẢN THÓA THUẬN
...., ngày .... tháng ... năm ....
- Căn cứ Nghị định số 01/2011/ NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ v ề phát h ành trái phiếu Chính ph ủ,
trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

xây dựng kế hoạch
phát hành trái phiếu Chính phủ và tổ chức phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh
phát hành tại thị trường trong nước.
- Căn cứ Thông tư số …/2011/TT-BTC, ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn vi ệc

Hôm nay, ngày … tháng … năm..., tại ...
Chúng tôi gồm:
I. Tổ chức bảo lãnh chính
- Tên tổ chức:
- Địa chỉ:
- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)
II/ Tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh
- Tên tổ chức bảo lãnh 1:
- Địa chỉ:
- Tài khoản số:... Tại:...
- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)
- Tên tổ chức bảo lãnh 2:
- Địa chỉ:
- Tài khoản số:... Tại:...
- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)
Sau khi thống nhất, các bên cùng nhau ký k ết thỏa thuận của tổ hợp b ảo lãnh phát h ành trái phi ếu v ới các
nội dung sau đây:
Điều 1. Chúng tôi đồng ý để [Tên của Tổ chức bảo lãnh chính] đại diện đàm phán với Kho bạc Nhà nước
về mức lãi suất phát hành trái phiếu đối với đợt bảo lãnh phát hành theo thông báo số ........ ngày ........
Điều 2. Chậm nhất vào 11 giờ sáng ngày thanh toán tiền mua trái phi ếu theo thông báo c ủa Kho b ạc Nh à
nước, tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán tiền mua trái phiếu đã đăng ký v ới t ổ ch ức b ảo lãnh chính v ào t ài
khoản chỉ định của tổ chức bảo lãnh chính nêu trên.
Điều 3. Trong ngày thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của Kho b ạc Nhà n ước, t ổ ch ức b ảo lãnh
chính sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu của tổ hợp b ảo lãnh v ào t ài kho ản ch ỉ định c ủa Kho b ạc Nh à
nước.

Điều 4. Trường hợp tổ chức bảo lãnh chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông
báo của tổ chức bảo lãnh chính, tổ chức bảo lãnh chính được quyền áp dụng mức lãi suất
phạm chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo nguyên tắc không vượt quá 150% lãi suất huy
động không kỳ hạn tại ngày thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ chức bảo lãnh chính hoặc
của ngân hàng nơi tổ chức bảo lãnh chính mở tài khoản.

Điều 5. Tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết theo
yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán về tổ chức/người đăng ký mua trái phiếu cho
Kho bạc Nhà nước trước khi tham gia phiên bảo lãnh phát hành trái phiếu.
Điều 6. Các cam kết khác ...
Điều 7. Khiếu nại, tranh chấp
Mọi khiếu nại, ...
[Tên của Tổ chức bảo lãnh chính]
BIÊN BẢN THÓA THUẬN
...., ngày .... tháng ... năm ....
- C n c Ngh nh s 01/2011/ N -CP ng y 05/1/2011 c a Chính ph v phát h nh trái phi u Chính ph ,ă đị Đ à à ế
trái phi u c Chính ph b o lãnh v trái phi u chính quy n a ph ngế đượ à ế đị ươ
- C n c Thông t s /2011/TT-BTC, ng y ... c a B T i chính h ng d n vi c ă ư à à ướ xây dựng kế hoạch
phát hành trái phiếu Chính phủ tổ chức phát hành theo phương thức đấu thầu bảo lãnh
phát hành tại thị trường trong nước.
Hôm nay, ng y tháng n m..., t i ...à ă
Chúng tôi g m:
I. T ch c b o lãnh chính
- Tên t ch c:
- a ch :Đị
- Ng i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch )ườ đạ đị
II/ T ch c b o lãnh trong t h p b o lãnh
- Tên t ch c b o lãnh 1:
- a ch :Đị
- T i kho n s :... T i:...à
- Ng i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch )ườ đạ đị
- Tên t ch c b o lãnh 2:
- a ch :Đị
- T i kho n s :... T i:...à
- Ng i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch )ườ đạ đị
Sau khi th ng nh t, các bên cùng nhau k t th a thu n c a t h p b o lãnh phát h nh trái phi u v i các ế à ế
n i dung sau ây: đ
i u 1. Chúng tôi ng ý [Tên c a T ch c b o lãnh chính] i di n m phán v i Kho b c Nh n cĐ đồ để đạ đà à ướ
v m c lãi su t phát h nh trái phi u i v i t b o lãnh phát h nh theo thông báo s ........ ng y ........ à ế đố đ à à
i u 2. Ch m nh t v o 11 gi sáng ng y thanh toán ti n mua trái phi u theo thông báo c a Kho b c NhĐ à à ế à
n c, t ch c b o lãnh cam k t s thanh toán ti n mua trái phi u ã ng ký v i t ch c b o lãnh chính v o t iướ ế ế đ đă à à
kho n ch nh c a t ch c b o lãnh chính nêu trên. đị
i u 3. Trong ng y thanh toán ti n mua trái phi u theo thông báo c a Kho b c Nh n c, t ch c b o lãnhĐ à ế à ướ
chính s thanh toán to n b s ti n mua trái phi u c a t h p b o lãnh v o t i kho n ch nh c a Kho b c Nh à ế à à đ à
n c. ướ
Điều 4. Trường hợp tổ chức bảo lãnh chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông
báo của tổ chức bảo lãnh chính, tổ chức bảo lãnh chính được quyền áp dụng mức lãi suất
phạm chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo nguyên tắc không vượt quá 150% lãi suất huy
động không kỳ hạn tại ngày thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ chức bảo lãnh chính hoặc
của ngân hàng nơi tổ chức bảo lãnh chính mở tài khoản.
Biên bản thỏa thuận - Trang 2
Biên bản thỏa thuận - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản thỏa thuận 9 10 158