Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỎA THUẬN
NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG
Chúng tôi ký tên dưới đây:
Vợ
:__________________________________________
Ngày, tháng, năm sinh:________________________________________
Chứng minh nhân dân số:_________________do__________________
cấp ngày_________tháng____________năm______________________
Địa chỉ thường trú :___________________________________________
Chồng
:__________________________________________
Ngày, tháng, năm sinh:_______________________________________
Chứng minh nhân dân số_________ :do_________________________
cấp ngày________tháng____________năm______________________
Địa chỉ thường trú :________________________________________











Chúng tôi đã kết hôn từ ngày _________đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: ______do_____ cấp
ngày:______
Chúng tôi xác nhận, Ông/bà _________________________ có tài sản riêng là:
Căn nhà toạ lạc tại số:______đường____________________phường (xã)_________________quận
(huyện)___________________do được (thừa kế, tặng cho,...) _____________________________:
Đặc điểm căn nhà:
Loại nhà
:
Cấu trúc
:
Diện tích khuôn viên
:
Diện tích xây dựng :
Diện tích sử dụng :
Diện tích trong lộ giới :
Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải
huyện)___ lập (duyệt) Ngày__tháng___năm___
Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau:
1.
Ông/bà _____________________, đồng ý và tự nguyện nhập tài sản riêng của mình là toàn bộ
căn
nhà
số:_____
đường_______________
phường
(xã)______________
quận
(huyện)____________________
vào khối tài sản chung của vợ chồng.
Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên,
Ông _____________________ và Bà ________________________ là đồng sở hữu căn nhà trên theo
quy định Pháp luật.
2.Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người
(vợ hoặc chồng).

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu
trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực
pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh
nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.
Văn bản này được lập thành _____ bản, mỗi bản_____ trang, Phòng Công chứng số___
hiệu lực từ ngày__________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm _____
(Ngày___________tháng___________n...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỎA THUẬN
NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG
Chúng tôi ký tên dưới đây:
Vợ :__________________________________________
Ngày, tháng, năm sinh:________________________________________
Chứng minh nhân dân số:_________________do__________________
cấp ngày_________tháng____________năm______________________
Địa chỉ thường trú :___________________________________________
Chồng :__________________________________________
Ngày, tháng, năm sinh:_______________________________________
Chứng minh nhân dân số_________ :do_________________________
cấp ngày________tháng____________năm______________________
Địa chỉ thường trú :________________________________________
Chúng tôi đã kết hôn từ ngày _________đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: ______do_____ cấp
ngày:______
Chúng tôi xác nhận, Ông/bà _________________________ có tài sản riêng là:
Căn n toạ lạc tại số:______đường____________________phường (xã)_________________quận
(huyện)___________________do được (thừa kế, tặng cho,...) _____________________________:
Đặc điểm căn nhà:
Loại nhà :
Cấu trúc :
Diện tích khuôn viên :
Diện tích xây dựng :
Diện tích sử dụng :
Diện tích trong lộ giới :
bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản đô thị quận (Phòng Xây dựng Giao thông vận tải
huyện)___ lập (duyệt) Ngày__tháng___năm___
Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau:
1. Ông/bà _____________________, đồng ý và tự nguyện nhập tài sản riêng của mình là toàn bộ
căn nhà số:_____ đường_______________ phường (xã)______________ quận
(huyện)____________________
vào khối tài sản chung của vợ chồng.
Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên,
Ông _____________________ ________________________ đồng sở hữu căn nhà trên theo
quy định Pháp luật.
2.Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn tài sản riêng của mỗi người
(vợ hoặc chồng).
Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng - Trang 2
Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng 9 10 28