Ktl-icon-tai-lieu

biên bản thỏa thuận

Được đăng lên bởi Nguyen Truong Tam
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

BIÊN BẢN THỎA THUẬN
(V/v: Chuyển giao nghĩa vụ trả nợ của Công ty .....…… cho …….)
Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày
14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hà Nội, ngày…..tháng…….năm 20......,
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: ………………………………..
Địa chỉ:………………………………...
Điện thoại:……………………………..
Email:………………………………….

BÊN B: ……………………………….
Địa chỉ:………………………………...
Điện thoại:……………………………..
Email:……………………………….…

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:
Điều 1. Xác nhận nợ
Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận, đến hết ngày……tháng…….năm 20.... Công ty ……………
còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ
(Bằng chữ:………………………………………………………………………..), trong đó:
-

Nợ gốc:

-

Lãi:

Điều 2. Cam kết của Bên A
2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ
nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;
2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;
2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cam kết của Bên B
3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại
Điều 1 Bản thỏa thuận này;
3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty
………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;
3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;
3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Điều khoản chung
4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;
4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A

BÊN B

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------
BIÊN BẢN THỎA THUẬN
(V/v: Chuyển giao nghĩa vụ trả nợ của Công ty .....…… cho …….)
Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày
14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ vào ý chí của các bên.
Hà Nội, ngày…..tháng…….năm 20......,
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: ………………………………..
Địa chỉ:………………………………...
Điện thoại:……………………………..
Email:………………………………….
BÊN B: ……………………………….
Địa chỉ:………………………………...
Điện thoại:……………………………..
Email:……………………………….…
biên bản thỏa thuận - Trang 2
biên bản thỏa thuận - Người đăng: Nguyen Truong Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
biên bản thỏa thuận 9 10 964