Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng

Được đăng lên bởi pham-tien-dat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 51908 lần   |   Lượt tải: 27 lần
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Đồng, ngày 27 tháng 11 năm 2010

biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng
Gói thầu số 26: Xây dựng cống An Đồng
Dự án : Đầu t nâng cấp hệ thống thuỷ lợi An Kim Hải
tỉnh Hải Dơng và thành phố Hải Phòng
I. Thời gian, địa điểm
14 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2010 tại UBND xã An Đồng
II. Thành phần tham gia
* Chủ đầu t: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi An Hải
- Ông : Trần Quang Hoạt

Chức vụ: Giám đốc

- Ông : Nguyễn Trọng Hiển

Chức vụ: Phó giám đốc

- Ông : Nguyễn Quốc Cờng

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

* Đại diện UBND xã An Đồng
- Ông : Trần Văn Đại

Chức vụ: Phó chủ tịch

- Ông : ......................

Chức vụ: ...................

* Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng
- Ông : Đoàn Hồng Mạnh

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

- Ông : Phạm Tiến Đạt

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Ông : Nguyễn Bá Mạnh

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

II. Nội dung
- Căn cứ hợp đồng kinh tế số 06/2010/HĐXD ngày 17 tháng 08 năm 2010 về việc
giao nhận thi công xây dựng cống An Đồng
- Căn cứ Biên bản hội nghị triển khai thi công xây dựng gói thầu số 26 : Xây dựng
cống An Đồng ngày 11 tháng 08 năm 2010.
- Căn cứ công văn số 418/ĐTNĐPB-KTĐT ngày 26 tháng 08 năm 2010 của Chi
cục đờng thuỷ nội địa phía Bắc về việc chấp thuận phơng án đảm bảo ATGT đờng thuỷ,
phục vụ thi công cống An Đồng - Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ lợi An Kim Hải.

Theo báo cáo của Nhà thầu về việc triển khai thi công cống An Đồng : Ngay khi
hợp đồng đợc ký kết, Nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật t, thiết bị để thi công
công trình, Nhà thầu đã di chuyển đờng dây điện tại mặt bằng công trình, đã hợp đồng với
Công ty QLĐS số 8 điều tiết khống chế đờng thuỷ phục vụ thi công. Nhng đến nay Nhà
thầu không thể triển khia thi công tiếp đợc vì không có mặt bằng đóng cừ thép.
Các ý kiến và kết luận :
1. Chủ đầu t phối hợp cùng UBND huyện An Đồng giải quyết dứt điểm việc giải
phóng mặt bằng và bàn giao cho Nhà thầu thi công trớc ngày 05 tháng 12 năm
2010
2. Khi có mặt bằng, Nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng kịp thời đa
công trình phục vụ công tác phòng chống lụt bão và dân sinh trớc 30/04/2011
3. Đề nghị địa phơng tạo điều kiện về giao thông, an ninh trật tự để Nhà thầu thi công
công trình.
Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày, lập thành 03 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên
giữ 01 bản. Biên bản này là cơ sở cho việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
đại diện

đại diện

đại diện

chủ đầu t

ubnd huy...
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
An §ång, ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2010
biªn b¶n thèng nhÊt bµn giao mÆt b»ng
Gãi thÇu sè 26: X©y dùng cèng An §ång
Dù ¸n : §Çu t n©ng cÊp hÖ thèng thuû lîi An Kim H¶i
tØnh H¶i D¬ng vµ thµnh phè H¶i Phßng
I. Thêi gian, ®Þa ®iÓm
14 giê ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2010 t¹i UBND x· An §ång
II. Thµnh phÇn tham gia
* Chñ ®Çu t: C«ng ty TNHH mét thµnh viªn khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi An H¶i
- ¤ng : TrÇn Quang Ho¹t Chøc vô: Gi¸m ®èc
- ¤ng : NguyÔn Träng HiÓn Chøc vô: Phã gi¸m ®èc
- ¤ng : NguyÔn Quèc Cêng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt
* §¹i diÖn UBND x· An §ång
- ¤ng : TrÇn V¨n §¹i Chøc vô: Phã chñ tÞch
- ¤ng : ...................... Chøc vô: ...................
* Nhµ thÇu thi c«ng: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi H¶i Phßng
- ¤ng : §oµn Hång M¹nh Chøc vô: Phã tæng gi¸m ®èc
- ¤ng : Ph¹m TiÕn §¹t Chøc vô: C¸n bé kü thuËt
- ¤ng : NguyÔn B¸ M¹nh Chøc vô: C¸n bé kü thuËt
II. Néi dung
- C¨n hîp ®ång kinh 06/2010/H§XD ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2010 vÒ viÖc
giao nhËn thi c«ng x©y dùng cèng An §ång
- C¨n Biªn b¶n héi nghÞ triÓn khai thi c«ng x©y dùng gãi thÇu 26 : X©y dùng
cèng An §ång ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 2010.
- C¨n cø c«ng v¨n 418/§TN§PB-KT§T ngµy 26 th¸ng 08 n¨m 2010 cña Chi
côc ®êng thuû néi ®Þa phÝa B¾c viÖc chÊp thuËn ph¬ng ¸n ®¶m b¶o ATGT ®êng thuû,
phôc vô thi c«ng cèng An §ång - Dù ¸n n©ng cÊp hÖ thèng thuû lîi An Kim H¶i.
Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng - Trang 2
Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng - Người đăng: pham-tien-dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng 9 10 141