Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng

Được đăng lên bởi pham-tien-dat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 51928 lần   |   Lượt tải: 27 lần
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Đồng, ngày 27 tháng 11 năm 2010

biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng
Gói thầu số 26: Xây dựng cống An Đồng
Dự án : Đầu t nâng cấp hệ thống thuỷ lợi An Kim Hải
tỉnh Hải Dơng và thành phố Hải Phòng
I. Thời gian, địa điểm
14 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2010 tại UBND xã An Đồng
II. Thành phần tham gia
* Chủ đầu t: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi An Hải
- Ông : Trần Quang Hoạt

Chức vụ: Giám đốc

- Ông : Nguyễn Trọng Hiển

Chức vụ: Phó giám đốc

- Ông : Nguyễn Quốc Cờng

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

* Đại diện UBND xã An Đồng
- Ông : Trần Văn Đại

Chức vụ: Phó chủ tịch

- Ông : ......................

Chức vụ: ...................

* Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng
- Ông : Đoàn Hồng Mạnh

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

- Ông : Phạm Tiến Đạt

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Ông : Nguyễn Bá Mạnh

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

II. Nội dung
- Căn cứ hợp đồng kinh tế số 06/2010/HĐXD ngày 17 tháng 08 năm 2010 về việc
giao nhận thi công xây dựng cống An Đồng
- Căn cứ Biên bản hội nghị triển khai thi công xây dựng gói thầu số 26 : Xây dựng
cống An Đồng ngày 11 tháng 08 năm 2010.
- Căn cứ công văn số 418/ĐTNĐPB-KTĐT ngày 26 tháng 08 năm 2010 của Chi
cục đờng thuỷ nội địa phía Bắc về việc chấp thuận phơng án đảm bảo ATGT đờng thuỷ,
phục vụ thi công cống An Đồng - Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ lợi An Kim Hải.

Theo báo cáo của Nhà thầu về việc triển khai thi công cống An Đồng : Ngay khi
hợp đồng đợc ký kết, Nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật t, thiết bị để thi công
công trình, Nhà thầu đã di chuyển đờng dây điện tại mặt bằng công trình, đã hợp đồng với
Công ty QLĐS số 8 điều tiết khống chế đờng thuỷ phục vụ thi công. Nhng đến nay Nhà
thầu không thể triển khia thi công tiếp đợc vì không có mặt bằng đóng cừ thép.
Các ý kiến và kết luận :
1. Chủ đầu t phối hợp cùng UBND huyện An Đồng giải quyết dứt điểm việc giải
phóng mặt bằng và bàn giao cho Nhà thầu thi công trớc ngày 05 tháng 12 năm
2010
2. Khi có mặt bằng, Nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng kịp thời đa
công trình phục vụ công tác phòng chống lụt bão và dân sinh trớc 30/04/2011
3. Đề nghị địa phơng tạo điều kiện về giao thông, an ninh trật tự để Nhà thầu thi công
công trình.
Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày, lập thành 03 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên
giữ 01 bản. Biên bản này là cơ sở cho việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
đại diện

đại diện

đại diện

chủ đầu t

ubnd huy...
Theo b¸o c¸o cña Nhµ thÇu viÖc triÓn khai thi c«ng cèng An §ång : Ngay khi
hîp ®ång ®îc kÕt, Nhµ thÇu ®· chuÈn ®Çy ®ñ nh©n lùc, vËt t, thiÕt ®Ó thi c«ng
c«ng tr×nh, Nhµ thÇu ®· di chuyÓn ®êng d©y ®iÖn t¹i mÆt b»ng c«ng tr×nh, ®· hîp ®ång víi
C«ng ty QL§S 8 ®iÒu tiÕt khèng chÕ ®êng thuû phôc thi c«ng. Nhng ®Õn nay N
thÇu kh«ng thÓ triÓn khia thi c«ng tiÕp ®îc v× kh«ng cã mÆt b»ng ®ãng cõ thÐp.
C¸c ý kiÕn vµ kÕt luËn :
1. Chñ ®Çu t phèi hîp cïng UBND huyÖn An §ång gi¶i quyÕt døt ®iÓm viÖc gi¶i
phãng mÆt b»ng bµn giao cho Nhµ thÇu thi c«ng tríc ngµy 05 th¸ng 12 n¨m
2010
2. Khi cã mÆt b»ng, Nhµ thÇu cÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi ®a
c«ng tr×nh phôc vô c«ng t¸c phßng chèng lôt b·o vµ d©n sinh tríc 30/04/2011
3. §Ò nghÞ ®Þa ph¬ng t¹o ®iÒu kiÖn vÒ giao th«ng, an ninh trËt tù ®Ó Nhµ thÇu thi c«ng
c«ng tr×nh.
Biªn b¶n kÕt thóc lóc 16 giê 00 cïng ngµy, lËp thµnh 03 b¶n gi¸ trÞ nh nhau, mçi bªn
gi÷ 01 b¶n. Biªn b¶n nµy lµ c¬ së cho viÖc nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh.
®¹i diÖn
chñ ®Çu t
®¹i diÖn
ubnd huyÖn an h¶i
®¹i diÖn
nhµ thÇu thi c«ng
Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng - Trang 3
Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng - Người đăng: pham-tien-dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng 9 10 220