Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH KIỂM KÊ TBTN

Được đăng lên bởi doanlen1912
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GIAO THỦY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ - THCSGT

Giao Thủy, ngày

tháng năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban kiểm kê thiết bị thí nghiệm
Năm học 2013 - 2014
HIỆU TRƯỞNG THCS GIAO THỦY
Căn cứ điều 17 trường THCS ban theo quyết định số 23/2000/QĐ-BGDĐT
ngày 11 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm
vụ, quyền hạn của hiệu trưởng các phó hiệu trưởng trường trung học;
Căn cứ điều 19 điều lệ trường trung học về “ các hội đồng khác trong nhà
trường ”;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013 – 2014;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập hội đồng kiểm kê trang thiết bị thí nghiệm trường THCS Giao
Thủy năm học 2013 - 2014 gồm:
1. Ông Trần Nam Tuấn - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2. Ông Tô Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng - Phó ban
3. Bà Kiều Thị Quý Thiện - Giáo viên phụ trách phòng vật lí - Ủy viên
4. Bà Phạm Thị Mỹ Hà - Giáo viên phụ trách phòng hóa học - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Quỳnh Trang - Giáo viên phụ trách phòng sinh học - Ủy
viên
6. Ông Trần Văn Chung - Giáo viên phụ trách phòng nghe nhìn - Ủy viên
7. Bà Lều Thị Dung - Giáo viên phụ trách phòng tin học - Ủy viên
8. Bà Trần Thị Nghĩa - Giáo viên phụ trách thiết bị thí nghiệm - Ủy viên
9. Vũ Minh Quyền - Giáo viên phụ trách phòng tiếng anh - Ủy viên
10. Trần Thị Nghĩa - Giáo viên phụ trách phòng thiết bị - Ủy viên
11. Bà Lê Thị Hoa - Kế toán - Ủy viên

12. Bà Phan Thị Khánh Uyên - Văn phòng, thư ký tổng hợp
Điều 2: Hội đồng kiểm kê trang thiết bị thí nghiệm có trách nhiệm kiểm kê phân
loại các thiết bị thí nghiệm. Hội đồng thanh lí bắt đầu làm việc từ 14h00’ ngày 31
tháng 5 năm 2014 và giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí . Các ông bà có tên tại điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 3
-Lưu VP
Trần Nam Tuấn

PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GIAO THỦY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KIỂM KÊ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
Năm học 2013 – 2014
Thời gian: 7h ngày 31 tháng 5 năm 2014
Địa điểm: Tại phòng thiết bị của nhà trường
Thành phần:
1. Ông Trần Nam Tuấn - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2. Ông Tô Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng - Phó ban
3. Bà Kiều Thị Quý Thiện - Gia...

 !"#$$%

&'()
*+,-.$/#$01#2,3425.$,6.07.$8#9$,-4
:4$;<=>?<=>@
'A
!"#$%&'!()*+,-!.(/0102223
%4,!(5% 602278'39!"#:%395*;<=44*!>*+,.((?6
=<@+,(>8'(?!"#:%5A(B(?!"#:%!"#$%!"%(CD
EF?!"#$%!"%(C=G5(9H%I(5!"*%(4
!"#$%JD
(?6=<6(C021K027D
&'()
,*B>C(4(FLA(9H%IM6IN!"'%!(-!&.!(O%(?6!"#$%'*
(8,6(C021027%H6
PQ%"R'6S?!"#:%"#:%&'
 0PQ%TU>(V%(B(?!"#:%(B&'
 1P34W(.X(?5*=NA(<!"5(A(Y%=L!FO,=N
 7P34(>6(.UZ45*=NA(<!"5(A(Y%(B'(C,=N
 [PQ%%,\]("'%5*=NA(<!"5(A(Y%/((C,
=N
 ^PQ%"R_(%5*=NA(<!"5(A(Y%%()(`,=N
 P34a(.%5*=NA(<!"5(A(Y%!(C,=N
 bP34"R(.%(c'5*=NA(<!"5(!(-!&.!(O%(?6,=N
EP_dU(,5*=NA(<!"5(A(Y%!-%'(,=N
2P"R(.%(c'5*=NA(<!"5(A(Y%!(-!&.,=N
 P34aN(.*'W-!*5,=N
BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH KIỂM KÊ TBTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH KIỂM KÊ TBTN - Người đăng: doanlen1912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH KIỂM KÊ TBTN 9 10 101