Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản vật tư

Được đăng lên bởi Việt Tùng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………
Hà Nội, ngày...21....... tháng....4..... năm 2011
BIÊN BẢN SỐ ...B2-DHKK/NTCV/01..............

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ, THIẾT BI
TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG TIỂU HỌC &TRUNG HOC CỞ SỞ CHẤT LƯỢNG CAO MÙA XUÂN.
GÓI THẦU SỐ 4 : HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TRONG NHÀ
HẠNG MỤC : HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ
ĐIA ĐIỂM XÂY DỰNG : NGÁCH 310/96, TỔ 5, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSG
TƯ VẤN GIÁM SÁT: CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG NGUYÊN
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SSG

1. Thiết bị/Cụm thiết bị được nghiệm thu:
 Tên công việc nghiệm thu :
Vật tư ống đồng,ống uPVC kèm bảo ôn và phụ kiện đưa
vào sử dụng
 Vị trí nghiệm thu:Tại kho của nhà thầu ở công trường trường tiểu học và trung học cơ sở
chất lượng cao mùa xuân
2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
a.


b.


c.



Đại diện chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục SSG ( SSGE ).
Ông: Trịnh Tuấn Thọ
Chức vụ :
CBKT
Ông:
Chức vụ:
Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty CP quang nguyên.
Ông: Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ : Trưởng Đoàn
Ông: Phạm Đình Tuyến
Chức vụ: CBTVGS
Đại diện nhà thầu thi công: Côngty CP Cơ điện lạnh SSG ( SSGM&E ).
Ông: Lê Văn Cư
Chức vụ :
Chỉ huy trưởng công trường
Ông:
Chức vụ:

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu :
-

Bắt đầu : .....10h00.............ngày.....21..... tháng....4..... năm 2011
Kết thúc : ….11h45.………ngày.....21..... tháng....4..... năm 2011

Địa điểm: Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở chất lượng cao Mùa Xuân.
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
4.1 Tài liệu căn cứ nghiệm thu.
STT
No
01
02
03

TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ NGHIỆM THU
Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số B2DHKK/YC/01
Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công số
B2-DHKK/NTNBCV/01
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê
duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

HỒ SƠ
Có
Không
V
V
V

GHI CHÚ

04
05

Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng số
Kết quả phê duyệt mẫu của chủ đầu tư số
Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng và chứng nhận chất
lượng vật liệu của nhà sản xuất(CO,CQ)
Nhật ký công trường, nhật ký giám sát của TVGS.
Các phụ lục kèm theo.

06
07
08

V
V
V
V
V

4.2 Khối lượng vật tư, vật liêu.
STT
1

Tên vật tư – Phụ kiện
Ống đồng Armour 6.35×0.81mm×15m

MSP

ĐVT

Số Lượng

Cuộn

10

2

Ống đồng Armour 9.52×0.81mm×15m

Cuộn

10

3

Ống đồng Armour 12.7×0.81mm×15m

Cuộn

10

4...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………
Hà Nội, ngày...21....... tháng....4..... năm 2011
BIÊN BẢN SỐ ...B2-DHKK/NTCV/01..............


  : TRƯỜNG TIỂU HỌC &TRUNG HOC CỞ SỞ CHẤT LƯỢNG CAO MÙA XUÂN.
GÓI THẦU SỐ 4 : HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TRONG NHÀ
!"HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ
#$%&' : NGÁCH 310/96, TỔ 5, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSG
TƯ VẤN GIÁM SÁT: CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG NGUYÊN
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SSG
() *+,-./012-*+,-./345678*+92-*:"
Tên công việc nghiệm thu : Vật tư ống đồng,ống uPVC kèm bảo ôn và phụ kiện đưa
vào sử dụng
Vị trí nghiệm thu:Tại kho của nhà thầu ở công trường trường tiểu học và trung học cơ sở
chất lượng cao mùa xuân
;) *<7*=*>7-?@6-+,=-*A28+A78*+92-*:"
a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục SSG ( SSGE ).
Ông: Trịnh Tuấn Th Chức vụ : CBKT
Ông: Chức vụ:
b. Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty CP quang nguyên.
Ông: Nguyễn Tuấn Anh Chức vụ : Trưởng Đoàn
Ông: Phạm Đình Tuyến Chức vụ: CBTVGS
c. Đại diện nhà thầu thi công: Côngty CP Cơ điện lạnh SSG ( SSGM&E ).
Ông: Lê Văn Cư Chức vụ : Chỉ huy trưởng công trường
Ông: Chức vụ:
B) *C+8+A7D<3/A3+E278*+92-*:"
- Bắt đầu : .....10h00.............ngày.....21..... tháng....4..... năm 2011
- Kết thúc : ….11h45.………ngày.....21..... tháng....4..... năm 2011
Địa điểm: Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở chất lượng cao Mùa Xuân.
F) G7*8+G6H78D+96IJKL@783M-*@6*+97"
4.1 Tài liệu căn cứ nghiệm thu.

N
OOPQ
RS T
U *H78
01
Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số B2-
DHKK/YC/01
V
02
Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công số
B2-DHKK/NTNBCV/01
V
03
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê
duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.
V
Biên bản vật tư - Trang 2
Biên bản vật tư - Người đăng: Việt Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản vật tư 9 10 212