Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh (huyện, xã)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./……

-----------------------------

….., ngày ….. tháng …. năm ……..

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN …
Về ……………(1)………………
-

Căn cứ …………………….(2) ……………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………......
1/
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......
2/
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Nơi nhận:

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

- .......;

CHỦ TỊCH (3)

- .......;

(Ký tên đóng dấu)

- Lưu...

---------1. Ghi rõ trích yếu nội dung, ngắn gọn.
2. Không chia theo Điều 1, Điều 2, … như văn bản Quyết định, nêu các điểm phải chỉ thị theo thứ tự
1, 2, 3 …
Mở đầu: Thông thường là đi thẳng vào vấn đề định chỉ thị, trường hợp cần thiết có kiểm điểm tình
hình thì nên nói gọn, phần cuối cần nêu rõ đối tượng (cơ quan, tổ chức, cá nhân…) có trách nhiệm
thi hành.
3. Thẩm quyền ký văn bản thay mặt (T/M) Ủy ban Nhân dân là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc Phó
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được Chủ tịch Ủy nhiệm ký thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

...
ỦY BAN NHÂN DÂN
Tỉnh (huyện, xã)
Số: ……./……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
.., ngày ….. tháng …. năm ……..
CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN …
Về ……………
(1)
………………
- Căn cứ …………………….
(2)
……………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………......
1/
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......
2/
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Nơi nhận:
- .......;
- .......;
- Lưu...
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(3)
(Ký tên đóng dấu)
----------
1. Ghi rõ trích yếu nội dung, ngắn gọn.
2. Không chia theo Điều 1, Điều 2, … như văn bản Quyết định, nêu các điểm phải chỉ thị theo thứ tự
1, 2, 3 …
Mở đầu: Thông tờng đi thẳng vào vấn đề định chỉ thị, trường hợp cần thiết kiểm điểm tình
hình thì nên nói gọn, phần cuối cần nêu đối tượng (cơ quan, tổ chức, nhân…) trách nhiệm
thi hành.
3. Thẩm quyền ký văn bản thay mặt (T/M) Ủy ban Nhân dân là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc Phó
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được Chủ tịch Ủy nhiệm ký thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.
Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực 9 10 447