Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN Về việc vi phạm kỷ luật

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY………
……….
--------------Số:…/BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN
Về việc vi phạm kỷ luật
Vào lúc…….., ngày…..tháng……năm …… , tại
.......................................................................................................................................................
- Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Họ tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản
..............................................................................................................................................
Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:
- Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:
............................................................................................................................................
- Diễn biến của vụ việc xảy ra:
............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
- Thiệt hại về vật chất:
............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
- Tang vật (nếu có):
- Ý kiến...
CÔNG TY………
……….
---------------
Số:…/BB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
BIÊN BẢN
Về việc vi phạm kỷ luật
Vào lúc…….., ngày…..tháng……năm …… , tại
.......................................................................................................................................................
- Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Họ tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản
..............................................................................................................................................
Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:
- Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:
............................................................................................................................................
- Diễn biến của vụ việc xảy ra:
............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
- Thiệt hại về vật chất:
............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
- Tang vật (nếu có):
- Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Biên bản này được lập thành 2 bản. Một bản do người lập biên bản giữ, một bản do
người bị lập biên bản giữ.
1
BIÊN BẢN Về việc vi phạm kỷ luật - Trang 2
BIÊN BẢN Về việc vi phạm kỷ luật - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN Về việc vi phạm kỷ luật 9 10 185