Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M
P204B, Tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: cmlaw@cmlaw.vn - Fax: 04 36227269 - Tel: 04 36227274 - Web:

TÊN CƠ QUAN CHỦ
QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN
BẢN
------Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

/BB-VPHC

BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Hôm nay, hồi….. giờ….. ngày…. tháng….. năm …….., tại ……1.........................
Chúng tôi gồm 2:
1. Ông (bà): .................................................; Chức vụ: ...........................................;
2. Ông (bà): .................................................; Chức vụ: ...........................................;
Với sự chứng kiến của 3:
1. Ông (bà): ...............................................................................................................;
Địa chỉ: .....................................................................................................................;
2. Ông (bà): ...............................................................................................................;
Địa chỉ: .....................................................................................................................;
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:
Ông (bà)/tổ chức 4: ...................................................................................................;
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ............................................................................;
Địa chỉ: .....................................................................................................................;
CMND/Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số: ...........................................;
Cấp ngày: ....................................................; Nơi cấp: ............................................;
Đã có các hành vi vi phạm hành chính sau:
1. Hành vi vi phạm thứ nhất: 5 ......................................................................................................
Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm ….. 6……. khoản ……Điều …… Nghị định số
…../…./NĐ-CP ngày …. tháng …. năm …. của Chính phủ ........................................................
2. Hành vi vi phạm thứ hai: 7 .........................................................................................................
Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính8: ......................
Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M
 
Email: cmlaw@cmlaw.vn - Fax: 04 36227269 - Tel: 04 36227274 - Web:http://cmlaw.vn
!"#$%&"'
$%(
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN
BẢN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
)*+,-."
BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
/012334233235233602233722
3333333333333333333333333
"8/10
+
39:;<+3333333333333333333333333333333333333333333333333=">?@+3333333333333333333333333333333333333333333=
39:;<+3333333333333333333333333333333333333333333333333=">?@+3333333333333333333333333333333333333333333=
.ABC>DE
+
39:;<+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=
FGH+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=
39:;<+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=
FGH+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:
9:;<,I>
+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=
JKL,MN?C7O +3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=
FGH+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=
"P,$OGMQL,F6DRDSB*+3333333333333333333333333333333333333333333=
"L+3333333333333333333333333333333333333333333333333333=TL+33333333333333333333333333333333333333333333=
FUV5??L70WB+
3??L70>+
X
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
?OU?L70YOG7OZ0233
[
223D\22FJ22GOGB*
233,23,F-"235236023E"WLE33333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3??L70>+
]
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
^D_`;Ea4,O7SKI>?L70W
b+
3333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
^D_`;Ea4>D
b
+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
CMLAW - Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M
BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư - Trang 2
BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 9 10 863