Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

/BB-VPHC

BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính về hóa đơn

Hôm nay, hồi........giờ........ ngày........ tháng ........ năm........ tại .................................
Chúng tôi gồm 2:
1.Ông (bà):.............................Chức vụ: ............................Đơn vị:...............................
2. Ông (bà):............................Chức vụ: ............................Đơn vị:...............................
Với sự chứng kiến (nếu có) của3:
1.Ông (bà):........................ .....Nghề nghiệp/chức vụ .................. ...............................
Địa chỉ thường trú (tạm trú) : ...................... .................................. .........................
Giấy chứng minh nhân dân số:...................... Ngày cấp: .....................Nơi cấp:........
2. Ông (bà):.............................Nghề nghiệp/chức vụ: ...............................................
Địa chỉ thường trú (tạm trú): ........ ........... .................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số: ....... ..............Ngày cấp: ....... ............Nơi cấp:.......
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:
Ông (bà)/tổ chức4: .....................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ..............................................................................
Mã số thuế (nếu có):..................................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD:....... ....................
Cấp ngày.................................. tại ........ ...................................................................
Đã có các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn như sau 5: ................................
Các hành vi trên đã vi phạm vào Khoản ....... Điều.......... Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17
tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:................................................................
Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại 6:
Họ tên:...............................................................................
Mẫu số 01
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /BB-VPHC
BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính về hóa đơn
Hôm nay, hồi........giờ........ ngày........ tháng ........ năm........ tại .................................
Chúng tôi gồm
2
:
1.Ông (bà):.............................Chức vụ: ............................Đơn vị:...............................
2. Ông (bà):............................Chức vụ: ............................Đơn vị:...............................
Với sự chứng kiến (nếu có) của
3
:
1.Ông (bà):........................ .....Nghề nghiệp/chức vụ .................. ...............................
Địa chỉ thường trú (tạm trú) : ...................... .................................. .........................
Giấy chứng minh nhân dân số:...................... Ngày cấp: .....................Nơi cấp:........
2. Ông (bà):.............................Nghề nghiệp/chức vụ: ...............................................
Địa chỉ thường trú (tạm trú): ........ ........... .................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số: ....... ..............Ngày cấp: ....... ............Nơi cấp:.......
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:
Ông (bà)/tổ chức
4
: .....................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ..............................................................................
Mã số thuế (nếu có):..................................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD:....... ....................
Cấp ngày.................................. tại ........ ...................................................................
Đã có các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn như sau
5
: ................................
Các hành vi trên đã vi phạm vào Khoản ....... Điều.......... Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17
tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:................................................................
Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại
6
:
Họ tên:........................................................................................................................
1
Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
2
Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.
3
Họ tên, nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, CMND của người làm chứng (nếu có). Nếu có đại diện chính
quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.
4
Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
5
Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.
6
Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại, mức độ
thiệt hại.
Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn - Trang 2
Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn 9 10 685