Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản vụ việc

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã hiệu:
Phiên bản:
Ngày ban hành:

BIÊN BẢN VỤ VIỆC
Hôm nay, hồi…… giờ ……. ngày ….. tháng ……năm ……
Tại:..................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Người lập biên bản:
1- Ông (bà):................................................................................Chức danh:..................................
2- Ông (bà):................................................................................Chức danh:..................................
Người chứng kiến:
Ông (bà):.................................................................................... Chức danh:..................................
Số CMND:.................................. Cấp ngày:...........................Tại:..................................................
Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................................
Người liên quan đến vụ việc:
Ông (bà):.................................................................................... Chức danh:..................................
Số CMND:.................................. Cấp ngày:...........................Tại:..................................................
Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................................
Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội
dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại,
các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Biên bản được lập thành ……. bản.
Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc,
cùng ký tên dưới đây:
Người chứng kiến
(...
hiệu:
Phiên bản:
Ngày ban hành:
BIÊN BẢN VỤ VIỆC
Hôm nay, hồi…… giờ ……. ngày .. tháng ……năm ……
Tại:..................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Người lập biên bản:
1- Ông (bà):................................................................................Chức danh:..................................
2- Ông (bà):................................................................................Chức danh:..................................
Người chứng kiến:
Ông (bà):.................................................................................... Chức danh:..................................
Số CMND:.................................. Cấp ngày:...........................Tại:..................................................
Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................................
Người liên quan đến v việc:
Ông (bà):.................................................................................... Chức danh:..................................
Số CMND:.................................. Cấp ngày:...........................Tại:..................................................
Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................................
Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội
dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu qu tác hại,
các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Biên bản được lập thành ……. bản.
Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người tên trên xác nhận sự việc,
cùng tên dưới đây:
Người chứng kiến Người liên quan Người lập biên bản
(ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên)
Biên bản vụ việc - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản vụ việc 9 10 796