Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
SỐ: ...............
Hôm nay, ngày......tháng.......năm........, tại......................................................................................
Chúng tôi gồm:
1- Họ tên khách hàng vay (nguời bảo lãnh):...............................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................
Nguời đại diện là Ông (Bà):.....................................................Chức vụ:........................................
CMND số:...................................do CA........................cấp ngày......tháng.......năm........
2- Đại diện NH..... chi nhánh:....
Ông (Bà):.......................................................................Chức vụ:..................................................
Ông (Bà) : .....................................................................là cán bộ tín dụng:...................................
Thống nhất xác định các tài sản làm bảo đảm nợ vay và giá trị các tài sản bảo đảm nhu sau:
a) Giá trị tài sản:
STT

Tên tài sản

Số luợng

Chủng loại

Giấy tờ về tài
sản

Đặc điểm kỹ
thuật

Giá trị

Tổng cộng

b) Giá trị quyền sử dụng đất:................................m2 x ......................đ/m2 = ...................VNĐ
c) Tổng giá trị tài sản bảo đảm:...........................................................VNĐ
(Bằng chữ: ................................................................................................................................)
Biên bản này đuợc lập thành.........bản, kèm theo hợp đồng bảo đảm tiền vay.
Đại diện

Xác nhận của cán bộ kỹ thuật

CÁN BỘ TÍN

GIÁM ĐỐC

khách hàng vay

(hoặc co quan quản lý giấy tờ có

DỤNG

NGÂN HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

giá)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ

(Ký, ghi rõ họ tên)

tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
SỐ: ...............
Hôm nay, ngày......tháng.......năm........, tại......................................................................................
Chúng tôi gồm:
1- Họ tên khách hàng vay (nguời bảo lãnh):...............................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................
Nguời đại diện là Ông (Bà):.....................................................Chức vụ:........................................
CMND số:...................................do CA........................cấp ngày......tháng.......năm........
2- Đại diện NH.....
chi nhánh:....
Ông (Bà):.......................................................................Chức vụ:..................................................
Ông (Bà) : .....................................................................là cán bộ tín dụng:...................................
Thống nhất xác định các tài sản làm bảo đảm nợ vay và giá trị các tài sản bảo đảm nhu sau:
a) Giá trị tài sản:
STT Tên tài sản Số luợng Chủng loại
Giấy tờ về tài
sản
Đặc điểm kỹ
thuật
Giá trị
Tổng cộng
b) Giá trị quyền sử dụng đất:................................m
2
x ......................đ/m
2
= ...................VNĐ
c) Tổng giá trị tài sản bảo đảm:...........................................................VNĐ
(Bằng chữ: ................................................................................................................................)
Biên bản này đuợc lập thành.........bản, kèm theo hợp đồng bảo đảm tiền vay.
Đại diện
khách hàng vay
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của cán bộ kỹ thuật
(hoặc co quan quản lý giấy tờ có
giá)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ TÍN
DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ
tên)
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 9 10 771