Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản xác minh

Được đăng lên bởi lexuanhuynh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 65 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG AN THỊ XÃ TỪ SƠN
CÔNG AN XÃ PHÙ CHẨN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC MINH
V/v .................................................................................................
...............................................................................................................
Hôm nay, vào hồi
giờ
phút, ngày tháng năm 201
Tại: .......................................................................................................................................
Thành phần:
- Ông (bà): .........................................................................................................................
- Ông (bà): .........................................................................................................................
- Ông (bà): .........................................................................................................................
- Ông (bà): .........................................................................................................................
Đã cùng nhau tiến hành làm việc:
Đối với: ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

NỘI DUNG
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................
CÔNG AN THỊ XÃ TỪ SƠN
CÔNG AN XÃ PHÙ CHẨN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC MINH
V/v .................................................................................................
...............................................................................................................
Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 201
Tại: .......................................................................................................................................
Thành phần:
- Ông (bà): .........................................................................................................................
- Ông (bà): .........................................................................................................................
- Ông (bà): .........................................................................................................................
- Ông (bà): .........................................................................................................................
Đã cùng nhau tiến hành làm việc:
Đối với: ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
NỘI DUNG
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Biên bản xác minh - Trang 2
Biên bản xác minh - Người đăng: lexuanhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản xác minh 9 10 76