Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản xét duyệt

Được đăng lên bởi phuduy1201
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Biªn b¶n xÐt duyÖt
Hå s¬ kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt
theo Dù ¸n VLAP
............***...........
H«m nay, ngµy 05 / 12 / 2013. T¹i trô së UBND x· An §ång, huyÖn Quúnh
Phô, tØnh Th¸i B×nh.
I. thµnh phÇn tæ kiÓm tra:

1. ¤ng: Bïi M¹nh ¦u

Chñ tÞch UBND x·;

2. ¤ng: NguyÔn Xu©n Hëng

C¸n bé §Þa chÝnh x·;

3. Bµ: NguyÔn ThÞ LiÔu

KÕ to¸n ng©n s¸ch x·;

4. ¤ng: NguyÔn H÷u Di

C¸n bé T ph¸p x·;

5. ¤ng: Ph¹m V¨n Têng

§¬n vÞ thi c«ng;

6. Bµ: Ph¹m ThÞ Thuyªn

C¸n bé phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng;

7. ¤ng: Ph¹m V¨n HiÖp

BÝ th chi bé th«n B¾c Dòng;

8. ¤ng: NguyÔn ViÕt Hoµi

Trëng th«n B¾c Dòng.

9. ¤ng (bµ): ............................................

...................................................

10. ¤ng (bµ): ............................................ ...................................................
Thµnh phÇn mêi:
II. Néi dung:

1. Sè hå s¬ ®¨ng ký: ..........................................................................................
2. TiÕn hµnh xÐt duyÖt hå s¬ cña «ng, bµ:
- Hä tªn: ..................................................... Sinh n¨m: ........... Sè CMND ....................
- Hä tªn: ..................................................... Sinh n¨m: ........... Sè CMND ....................
§Þa chØ: Th«n B¾c Dòng, x· An §ång, huyÖn Quúnh Phô, tØnh Th¸i B×nh.
3. KÕt qu¶ kiÓm tra:
1. Thöa ®Êt xin cÊp giÊy:

1.1 - Thöa sè: .......................... Tê b¶n ®å sè: 11 ; Tû lÖ: 1/1000
1.2 - §Þa chØ thöa ®Êt: Th«n B¾c Dòng, x· An §ång, huyÖn Quúnh Phô, tØnh Th¸i
B×nh.

1.3 - Lo¹i ®êng/phè: ....................................................................................................
(§o¹n tõ: .................................................. ®Õn .............................................................)
1.4 - VÞ trÝ: ............................................... chiÒu réng ngâ, hÎm: ..................................
1.5 - DiÖn tÝch thöa ®Êt hiÖn tr¹ng: ....................................... m2 gåm:
- DiÖn tÝch theo cã giÊy hîp lÖ: ..................................... m2
- DiÖn tÝch kh«ng cã giÊy hîp lÖ: .................................. m2
- DiÖn tÝch chªnh lÖch t¨ng (gi¶m): ............................... m2
- Lý do chªnh lÖch t¨ng: + DiÖn tÝch tù chuyÓn môc ®Ých sö dông tõ ®Êt ...............
sang ®Êt ................................................. m2 tõ ngµy ......................................................
- Lý do kh¸c (gh...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Biªn b¶n xÐt duyÖt
Hå s¬ kª khai ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt
theo Dù ¸n VLAP
............***...........
H«m nay, ngµy 05 / 12 / 2013. T¹i trô UBND An §ång, huyÖn Quúnh
Phô, tØnh Th¸i B×nh.
I. thµnh phÇn tæ kiÓm tra:
1. ¤ng: Bïi M¹nh ¦u Chñ tÞch UBND x·;
2. ¤ng: NguyÔn Xu©n Hëng C¸n bé §Þa chÝnh x·;
3. Bµ: NguyÔn ThÞ LiÔu KÕ to¸n ng©n s¸ch x·;
4. ¤ng: NguyÔn H÷u Di C¸n bé T ph¸p x·;
5. ¤ng: Ph¹m V¨n Têng §¬n vÞ thi c«ng;
6. Bµ: Ph¹m ThÞ Thuyªn C¸n bé phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng;
7. ¤ng: Ph¹m V¨n HiÖp BÝ th chi bé th«n B¾c Dòng;
8. ¤ng: NguyÔn ViÕt Hoµi Trëng th«n B¾c Dòng.
9. ¤ng (bµ): ............................................ ...................................................
10. ¤ng (bµ): ............................................ ...................................................
Thµnh phÇn mêi:
II. Néi dung:
1. Sè hå s¬ ®¨ng ký: ..........................................................................................
2. TiÕn hµnh xÐt duyÖt hå s¬ cña «ng, bµ:
- Hä tªn: ..................................................... Sinh n¨m: ........... Sè CMND ....................
- Hä tªn: ..................................................... Sinh n¨m: ........... Sè CMND ....................
§Þa chØ: Th«n B¾c Dòng, x· An §ång, huyÖn Quúnh Phô, tØnh Th¸i B×nh.
3. KÕt qu¶ kiÓm tra:
1. Thöa ®Êt xin cÊp giÊy:
1.1 - Thöa sè: .......................... Tê b¶n ®å sè: 11 ; Tû lÖ: 1/1000
1.2 - §Þa chØ thöa ®Êt: Th«n B¾c Dòng, x· An §ång, huyÖn Quúnh Phô, tØnh Th¸i
B×nh.
Biên bản xét duyệt - Trang 2
Biên bản xét duyệt - Người đăng: phuduy1201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản xét duyệt 9 10 657