Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản xử phạt về xây dựng

Được đăng lên bởi lan-nh1990
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN: ……..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

-------------

PHƯỜNG (XÃ) ……
-----------…….., ngày …. tháng … năm …..

BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG
Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..
Chúng tôi gồm:
1) Họ tên: ……………….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) ……..
Đại diện cho UBND phường ………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………..
Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..
Đại diện tổ dân phố: ……………………………………………………………………………………………………….
Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông (Bà): ………………………………………………..
Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..
Đã vi phạm về xây dựng lần thứ …………….. (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần
chiếm lộ giới….)

BIỆN PHÁP XỬ LÝ:
Ông (bà) ………………………………………………………….……….. phải ngừng ngay việc xây dựng.
Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho người vi phạm 1 bản và đọc lại cho mọi người cùng nghe công
nhận là đúng và cùng ký tên.
NGƯỜI VI PHẠM XÂY DỰNG

ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN LẬP BIÊN BẢN

Ký tên

Ký tên

Họ và tên

Họ và tên

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN: …….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN -------------
PHƯỜNG (XÃ) ……
------------
…….., ngày …. tháng … năm …..
BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG
Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..
Chúng tôi gồm:
1) Họ tên: ……………….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) ……..
Đại diện cho UBND phường ………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………..
Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..
Đại diện tổ dân phố: ……………………………………………………………………………………………………….
Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông (Bà): ………………………………………………..
Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..
Đã vi phạm về xây dựng lần thứ …………….. (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần
chiếm lộ giới….)
BIỆN PHÁP XỬ LÝ:
Ông (bà) ………………………………………………………….……….. phải ngừng ngay việc xây dựng.
Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho người vi phạm 1 bản và đọc lại cho mọi người cùng nghe công
nhận là đúng và cùng ký tên.
NGƯỜI VI PHẠM XÂY DỰNG ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN LẬP BIÊN BẢN
tên Ký tên
Họ và tên Họ và tên
Biên bản xử phạt về xây dựng - Người đăng: lan-nh1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản xử phạt về xây dựng 9 10 144