Ktl-icon-tai-lieu

Biên lai thu tiền

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số: 06 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN
Ngày ...tháng ...năm ...
Quyển số:..................
Số:.............................
- Họ và tên người nộp tiền:..........................................................................................................................
- Địa chỉ:......................................................................................................................................................
- Nội dung thu:.............................................................................................................................................
- Số tiền thu:.................................................................. (Viết bằng chữ):....................................................
...............................................................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

...
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 06 - TT
(Ban hành theo số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN LAI THU TIỀN
Ngày ...tháng ...năm ...
Quyển số:..................
Số:.............................
- Họ tên người nộp tiền:..........................................................................................................................
- Địa chỉ:......................................................................................................................................................
- Nội dung thu:.............................................................................................................................................
- Số tiền thu:..................................................................(Viết bằng chữ):....................................................
...............................................................................................................................................................................
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)
Biên lai thu tiền - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên lai thu tiền 9 10 579