Ktl-icon-tai-lieu

Biên nhận

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAÄN( HUYEÄN) ………….……
UÛY BAN NHAÂN DAÂN
PHÖÔØNG(XAÕ) ………….
Soá :

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp -Töï do - Haïnh phuùc

Phöôøng (xaõ)

/UBND

, ngaøy

thaùng

naêm

BIEÂN NHAÄN
UBND Phöôøng (Xaõ).................................. Quaän (Huyeän) .........................................
Coù nhaän ñôn cuûa oâng (baø): .........................................................................................
hoaëc ñaïi dieân hôïp phaùp cuûa oâng (baø): ........................................................................
Thöôøng truù taïi: ............................................................................................................
Trình baøy veà vieäc:.......................................................................................................
Ñính keøm theo ñôn goám caùc taøi lieäu sau:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Sau ……… ngaøy cô quan seõ thoâng baùo cho oâng (baø) keát quaû.
CAÙN BOÄ NHAÄN ÑÔN

...
QUAÄN( HUYEÄN) ………….……
UÛY BAN NHAÂN DAÂN
PHÖÔØNG(XAÕ) ………….
Soá : /UBND
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp -Töï do - Haïnh phuùc
Phöôøng (xaõ) , ngaøy thaùng naêm
BIEÂN NHAÄN
UBND Phöôøng (Xaõ).................................. Quaän (Huyeän) .........................................
Coù nhaän ñôn cuûa oâng (baø): .........................................................................................
hoaëc ñaïi dieân hôïp phaùp cuûa oâng (baø): ........................................................................
Thöôøng truù taïi: ............................................................................................................
Trình baøy veà vieäc:.......................................................................................................
Ñính keøm theo ñôn goám caùc taøi lieäu sau:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Sau ……… ngaøy cô quan seõ thoâng baùo cho oâng (baø) keát quaû.
CAÙN BOÄ NHAÄN ÑÔN
Biên nhận - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên nhận 9 10 39