Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý TCM

Được đăng lên bởi congdung-ntym
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Trong trường THPT, Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ
máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên
môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và
các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của
nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác
hướng tới mục tiêu giáo dục.
Hoạt động chuyên môn của Tổ chuyên môn là một hoạt động thiết yếu, chủ lực
cho tất cả hoạt động giáo dục. Vai trò quản lý của tổ trưởng góp phần không ít vào
việc nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi công tác chuyên môn được bàn bạc, thống
nhất và đi đến việc thực hiện đều phải qua các sinh hoạt giữa các thành viên trong tổ
nhằm đảm bảo hiệu quả đúng theo mọi tiến độ của kế hoạch năm học đã được xây
dựng.
Năm học 2009 – 2010 thực hiện chủ đề “ Năm học đổi mới quản lý và nâng
cao chất lượng giáo dục” ; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh
Thừa Thiên Huế quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt đã và đang tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ và nâng cao chất lượng dạy học. Vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra của
các cấp, ngành thì trước hết phải đổi mới công tác quản lý và đổi mới phải bắt đầu từ
tổ chức các Tổ chuyên môn.
Bởi vì, Tổ chuyên môn là một bộ phận hết sức quan trọng trong tất cả các hoạt
động của trường học nói chung và trường THPT nói riêng. Tổ chuyên môn có vai trò
đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng chương trình
giảng dạy bộ môn, quản lý giáo viên trong tổ một cách cụ thể, đi sát các lớp, cập nhật
tình hình chất lượng học sinh cũng như trình độ, năng lực của giáo viên trong công tác
giảng dạy và giáo dục ở nhà trường.
Theo kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa IX “về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục-đào
tạo, khoa học công nghệ từ nay đến năm 2005 và 2010”, Đảng nhấn mạnh: tạo chuyển
biến cơ bản về chất lượng giáo dục, trước hết là nâng cao đội ngũ giáo viên, thực hiện
giáo dục toàn diện…”. Đội ngũ nhà giáo là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng
giáo dục, do đó việc xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu phát triển
chung của sự nghiệp giáo dục là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của sự
nghiệp giáo dục. Để thực hiện mục tiêu đó, công tác quản lý Tổ chuyên môn cần có
những biện pháp quản lý phù hợp góp phần nâng cao ...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Trong trường THPT, Tổ chuyên môn một bộ phận cấu thành trong trong bộ
máy tổ chức, quản của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên
môn mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các b phận nghiệp vụ khác
các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của
nhà trường, chương trình giáo dục các hoạt động giáo dục các hoạt động khác
hướng tới mục tiêu giáo dục.
Hoạt động chuyên môn của Tổ chuyên môn là một hoạt động thiết yếu, chủ lực
cho tất cả hoạt động giáo dục. Vai trò quản của tổ trưởng góp phần không ít vào
việc nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi công tác chuyên môn được bàn bạc, thống
nhất đi đến việc thực hiện đều phải qua các sinh hoạt giữa các thành viên trong tổ
nhằm đảm bảo hiệu quả đúng theo mọi tiến độ của kế hoạch năm học đã được xây
dựng.
Năm học 2009 2010 thực hiện chủ đề Năm học đổi mới quản nâng
cao chất lượng giáo dục” ; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh
Thừa Thiên Huế quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt đã đang tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ nâng cao chất lượng dạy học. Vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra của
các cấp, ngành thì trước hết phải đổi mới công tác quản đổi mới phải bắt đầu từ
tổ chức các Tổ chuyên môn.
Bởi vì, Tổ chuyên môn là một bộ phận hết sức quan trọng trong tất cả các hoạt
động của trường học nói chung trường THPT nói riêng. Tổ chuyên môn vai trò
đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng chương trình
giảng dạy bộ môn, quản lý giáo viên trong tổ một cách cụ thể, đi sát các lớp, cập nhật
tình hình chất lượng học sinh cũng như trình độ, năng lực của giáo viên trong công tác
giảng dạy và giáo dục ở nhà trường.
Theo kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa IX “về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục-đào
tạo, khoa học công nghệ từ nay đến năm 2005 và 2010”, Đảng nhấn mạnh: tạo chuyển
biến cơ bản về chất lượng giáo dục, trước hết là nâng cao đội ngũ giáo viên, thực hiện
giáo dục toàn diện…”. Đội ngũ nhà giáo nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng
giáo dục, do đó việc xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu phát triển
chung của sự nghiệp giáo dục yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của sự
nghiệp giáo dục. Để thực hiện mục tiêu đó, công tác quản Tổ chuyên môn cần
những biện pháp quản phù hợp góp phần nâng cao chất lượng dạy học của
trường. Do đó, bản thân đã chọn đề tài: Những biện pháp quản Tổ chuyên môn
ở trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
1
Biện pháp quản lý TCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý TCM - Người đăng: congdung-ntym
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Biện pháp quản lý TCM 9 10 0