Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học

Được đăng lên bởi th-phuthanh-2013
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TIỂU HỌC
RÈN CHỮ VIẾT ĐẸP

I.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Những năm gần đây phong trào Vở sạch Chữ đẹp nở rộ ở khắp các trường
trong nước nói chung và huyện Tân Phú nói riêng. Nhìn bài viết của các em đạt Vở
sạch Chữ đẹp tôi không khỏi rung động với những nét bút thanh, đậm mềm mại uốn
lượn trên trang giấy. Rất nhiều trường học sinh đạt Vở sạch Chữ đẹp với số lượng
cao. nghĩ đến kết quả thi và chữ viết của học sinh trường Phú Điền các em viết còn
sai quy trình, thừa nét, thiếu nét, khoảng cách giữa các chữ không đều... tôi tự thấy
bản thân mình có lỗi phần nào đối với các em. Làm thế nào để chữ viết học sinh
không còn xấu, cẩu thả, gãy nát... Tôi đã trăn trở, suy nghĩ làm sao để có thể góp
nhiều công sức vào công cuộc dấy động phong trào Vở sạch Chữ đẹp không chi
trong học sinh mà ngay cả bản thân người giáo viên cũng xôn xao ý thức trách
nhiệm của mình về chữ viết của học sinh. Tôi quyết tâm đi học rèn lại chữ viết của
mình, tìm hiểu qua tài liệu sách báo tự rút kinh nghiệm và truyền đạt lại cho học
sinh trong lớp... Và tôi đã nhận ra rằng để dạy tốt môn tập viết, với thầy cô chi có
phương pháp và kinh nghiệm là chưa đủ mà cần trang bị thêm cho mình kĩ năng viết
chữ đẹp. Và đây là kinh nghiệm dạy học sinh cách Rèn chữ đẹp của tôi.
II .TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận
Ngày nay mặc dù khoa học công nghệ phát triển, có nhiều phương tiện in ấn
hiện đại nhưng chữ viết vẫn giữ một vai trò quan trọng.
Đối với học sinh: Các em luôn sử dụng chữ viết để học tập và tiếp thu kiến
thức khoa học. Các em thường xuyên phải ghi chép bài học nên việc rèn viết rõ ràng
nhanh, đẹp là rất cần thiết.
Đối với giáo viên: Viết đẹp là một trong những yêu cầu yêu cầu quan trọng và
cần thiết vì chữ viết là phương tiện dạy học chủ yếu.
Đối với xã hội: Nhu cầu sáng tạo và thưởng thức cái đẹp luôn có ở mỗi con
người. Lưu truyền nét đẹp chữ Việt góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc .
Hiện nay các cấp lãnh đạo ngành giáo dục và toàn xã hội rất quan tâm đến vấn
đề chữ viết bởi vì “Nét chữ nết người” chữ viết thể hiện thái độ, tính cách của người
viết. Đa số những học sinh viết chữ đẹp thườn...



  !

 !"#"$%&' !!()*+!#!,-./
0!01!"#!2+'.345!"6
78(.!9):9!5";!#!678
.)<,,=">!##!,-.;!&'?!5/#!,@
.!="*3A.23!,"23>!.05")))0!B9
+>*7C!6!#!/)D,E#!,;!
0@F9"3G">3H)))%0!H3"<7.EE 
!5"0I#0"J90K
;!.>+>!!#!(LF0F.MI
!$-.*#5#!,-.;!)%0!=",!;N7!#!,-.
*3*!E"=".!7!$"+B'!!$#"57!;
!7)))0!H4.OEJ604#!,3#!0K
P#!!$7.-.+Q(*<#!,
)7!!$J;!:N-.0!)
"#$
% &'()*)+,-
.RJS.;0$!E3!5"P!$!9
!$!#!,#T!#.!@=".;)
?6!#!;!U/7"0VJW#!,E;4#!,"!,
I.;)/F"(>!!2+!;(#!$N#!,X
.379!,)
?6!#!!#!(U!,7(""(""=".;#
!,#*#!,7P!$J;-,")
?6!#!FH!U""#I!7"0 C!
!)D""52!$ !*+># .J)
Y!$.97H!JW#FH!9=".,#9
5#!,+!#*Z2,![#!,E!$!3\-.!
#!,)?.6;!#!,9G43 !$3]3
;3!,"G^#7@B;)?E#!,3,;!
>!#!,'3X3'6)!,'3!5"!$;6
Biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học - Người đăng: th-phuthanh-2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học 9 10 978