Ktl-icon-tai-lieu

Biểu chấm điểm ANTT

Được đăng lên bởi thanhlamp3
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIỂU CHẤM ĐIỂM
Đánh giá bản, tổ dân phố………………………………., xã/thị trấn …………………………
huyện Mường Chà đạt tiểu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 20……
(Kèm theo hướng dẫn số 252/HD-UBND, ngày 02/4/2014 của UBND huyện Mường Chà)
Số
TT

Điểm Cơ sở Cấp trên
tối đa tự chấm chấm
14
6
6
2
18

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

1
2
3

Tiêu chí 1
Chi bộ có Nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT
Có kế hoạch hoặc nội dung, biện pháp về công tác đảm bảo ANTT
Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"
Tiêu chí 2

1

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước

2

10

Có mô hình tự quản về ANTT ở khu dân cư
Tiêu chí 3
Không để xảy ra các hoạt động:
- Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
- Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng;

8

3

- Hoạt động tôn giáo trái pháp luật; lôi kéo ly khai, đòi tự trị; tuyên truyền thành lập "Vương quốc
Mông"; xuất cảnh trái phép.

24

4

- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái
pháp luật; gây rối ANTT;

1
2

1
2
3
4
1
2

1
2

1

(Nếu xảy ra 1 trong các nội dung trên thì trừ 6 điểm)
Tiêu chí 4
- Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm
trước
- Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, không có công dân trong xã, thị trấn phạm tội nghiêm
trọng trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý.
- Không có tụ điểm phức tạp về TTXH, không phát sinh người mắc tệ nạn ở cộng đồng.
- Không xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của khu vực
dân cư gây ra
Tiêu chí 5
- Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh;
- Không có cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;
Tiêu chí 6
Công an xã, bảo vệ dân phố phải đạt
- Danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" trở lên.
- Không có cá nhân bị kỷ luậ từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Tiêu chí 7
- Có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" (cứ thiếu 5% thì
trừ 2 điểm)
Tổng điểm

20
5
5
5
5
8
4
4
8
4
4
8
100

- Tổng số điểm tự chấm: ……../100 điểm
- Tự xếp loại: ………………….

CẤP TRÊN THẨM ĐỊNH
- Điểm ……../100 điểm.
- Xếp loại: ………………….

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG BẢN/ TỔ
DÂN PHỐ

BIỂU CHẤM ĐIỂM
Đánh giá, phân loại xã/thị trấn…………………………….., huyện Mường Chà
Đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 20…….
(Kèm theo hướng dẫn số 252/HD-UBND, ngày 02/4/2014 của UBND huyện Mường Chà)
Số
T...
BIỂU CHẤM ĐIỂM
Đánh giá bản, tổ dân phố………………………………., xã/thị trấn …………………………
huyện Mường Chà đạt tiểu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 20……
(Kèm theo hướng dẫn số 252/HD-UBND, ngày 02/4/2014 của UBND huyện Mường Chà)
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Tiêu chí 1 14
1 Chi bộ có Nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT 6
2 Có kế hoạch hoặc nội dung, biện pháp về công tác đảm bảo ANTT 6
3 Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" 2
Tiêu chí 2 18
1 10
2 Có mô hình tự quản về ANTT ở khu dân cư 8
Tiêu chí 3
24
Không để xảy ra các hoạt động:
1 - Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
2 - Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng;
3
4
(Nếu xảy ra 1 trong các nội dung trên thì trừ 6 điểm)
Tiêu chí 4 20
1 5
2 5
3 - Không có tụ điểm phức tạp về TTXH, không phát sinh người mắc tệ nạn ở cộng đồng. 5
4 5
Tiêu chí 5 8
1 - Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; 4
2 - Không có cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; 4
Tiêu chí 6
8
Công an xã, bảo vệ dân phố phải đạt
1 - Danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" trở lên. 4
2 - Không có cá nhân bị kỷ luậ từ hình thức cảnh cáo trở lên. 4
Tiêu chí 7
8
1
Tổng điểm 100
- Điểm ……../100 điểm.
- Xếp loại: ………………….
Số
TT
Điểm
tối đa
Cơ sở
tự chấm
Cấp trên
chấm
Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước
- Hoạt động tôn giáo trái pháp luật; lôi kéo ly khai, đòi tự trị; tuyên truyền thành lập "Vương quốc
Mông"; xuất cảnh trái phép.
- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái
pháp luật; gây rối ANTT;
- Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm
trước
- Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, không có công dân trong xã, thị trấn phạm tội nghiêm
trọng trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý.
- Không xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của khu vực
dân cư gây ra
- Có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" (cứ thiếu 5% thì
trừ 2 điểm)
- Tổng số điểm tự chấm: ……../100 điểm
- Tự xếp loại: ………………….
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG BẢN/ TỔ
DÂN PHỐ
CẤP TRÊN THẨM ĐỊNH
Biểu chấm điểm ANTT - Trang 2
Biểu chấm điểm ANTT - Người đăng: thanhlamp3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biểu chấm điểm ANTT 9 10 407