Ktl-icon-tai-lieu

Biễu mẫu _ Đoàn

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Số:............../QĐ-ĐTN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
(V/v khen thưởng năm học 2011-2012)
Căn cứ vào quyết định số 24/QĐ-BTV 16/10/1995 của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh QN-ĐN về việc thành lập Đoàn ĐHĐN và các trường trực thuộc;
Căn cứ quá trình tham gia công tác Đoàn và PTTN năm học 2011-2012;
Theo đề nghị của bí thư Liên chi đoàn khoa Cơ khí trường Đại học Bách khoa,
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay khen thưởng cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và
PTTN năm học 2011-2012. Cụ thể:
1.
Tiền thưởng 50,000 đồng
2.
Tiền thưởng 50,000 đồng
3.
Tiền thưởng 50,000 đồng
4.
Tiền thưởng 50,000 đồng
5.
Tiền thưởng 50,000 đồng
6.
Tiền thưởng 50,000 đồng
7.
Tiền thưởng 50,000 đồng
8.
Tiền thưởng 50,000 đồng
9.
Tiền thưởng 50,000 đồng
10.
Tiền thưởng 50,000 đồng
11.
Tiền thưởng 50,000 đồng
Điều 2. Mỗi cá nhân được tặng giấy khen và tiền thưởng 50,000 đồng trích từ quỹ khen
thưởng của LCĐ khoa Cơ khí.
Điều 3. Ban thi đua khen thưởng Liên chi đoàn khoa Cơ khí và các cá nhân trên căn cứ
quyết định thi hành./.
TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK

BÍ THƯ
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ĐTN.

...
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Số:............../QĐ-ĐTN Đà Nẵng, ngày 27 tháng 9 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
(V/v khen thưởng năm học 2011-2012)
Căn cứ vào quyết định số 24/QĐ-BTV 16/10/1995 của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh QN-ĐN về việc thành lập Đoàn ĐHĐN và các trường trực thuộc;
Căn cứ quá trình tham gia công tác Đoàn và PTTN năm học 2011-2012;
Theo đề nghị của bí thư Liên chi đoàn khoa Cơ khí trường Đại học Bách khoa,
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay khen thưởng nhân đạt được thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn
PTTN năm học 2011-2012. Cụ thể:
Điều 2. Mỗi cá nhân được tặng giấy khen và tiền thưởng 50,000 đồng trích từ quỹ khen
thưởng của LCĐ khoa Cơ khí.
Điều 3. Ban thi đua khen thưởng Liên chi đoàn khoa khí các nhân trên căn cứ
quyết định thi hành./.
1. Tiền thưởng 50,000 đồng
2. Tiền thưởng 50,000 đồng
3. Tiền thưởng 50,000 đồng
4. Tiền thưởng 50,000 đồng
5. Tiền thưởng 50,000 đồng
6. Tiền thưởng 50,000 đồng
7. Tiền thưởng 50,000 đồng
8. Tiền thưởng 50,000 đồng
9. Tiền thưởng 50,000 đồng
10. Tiền thưởng 50,000 đồng
11. Tiền thưởng 50,000 đồng
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ĐTN.
TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK
BÍ THƯ
Biễu mẫu _ Đoàn - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biễu mẫu _ Đoàn 9 10 64