Ktl-icon-tai-lieu

Biễu mẫu _ Đoàn

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Số:............../QĐ-ĐTN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
(V/v cấp giấy chứng nhận cho đoàn viên tham gia phong trào Đoàn của LCĐ)
Căn cứ vào quyết định số 24/QĐ-BTV 16/10/1995 của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh QN-ĐN về việc thành lập Đoàn ĐHĐN và các trường trực thuộc;
Căn cứ quá trình tham gia công tác Đoàn và PTTN năm học 2013-2014;
Theo đề nghị của Bí thư Liên chi đoàn khoa Điện Tử Viễn Thông trường Đại học Bách
khoa.
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong
công tác Đoàn và PTTN của Liên chi đoàn khoa Điện Tử Viễn Thông năm học 2013-2014.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Họ và tên
Phạm Thị Kim Ánh
Trần Đức Hoàng
Đinh Văn Lũy
Hồ Việt Trung
Đỗ Tấn Việt Quân
Trần Phương Nhân
Nguyễn Ngọc Sĩ
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Hoàng Anh
Võ Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Giang
Trần Thụy Ngọc Hằng
Đỗ Hoàng Phúc
Nguyễn Thị Vân Quỳnh
Đông Hải Nam
Bạch Ngọc Tâm
Nguyễn Xuân Bình
Đặng Trung Nguyên
Trần Hoàng Lộc
Lê Trung Phong
Nguyễn Đức Tuấn

Lớp
13DT3
13DT3
13DT3
13DT1
12DT3
12DT2
12DT4
12DT4
12DT4
11DT2
13DT3
13DT2
13ECE1
12ECE
13DT1
13DT1
12DT2
12DT2
13ECE1
13DT2
12DT3

Ghi chú
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn
CTV BCH Liên Chi Đoàn

Điều 2. Ban thi đua khen thưởng Liên chi đoàn TM.BTV
khoa ĐiệnĐOÀN
Tử Viễn
Thông và
các cá
TRƯỜNG
ĐHBK
nhân trên căn cứ quyết định thi hành./.
BÍ THƯ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ĐTN.

...
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Số:............../QĐ-ĐTN Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
(V/v cấp giấy chứng nhận cho đoàn viên tham gia phong trào Đoàn của LCĐ)
Căn cứ vào quyết định số 24/QĐ-BTV 16/10/1995 của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh QN-ĐN về việc thành lập Đoàn ĐHĐN và các trường trực thuộc;
Căn cứ quá trình tham gia công tác Đoàn và PTTN năm học 2013-2014;
Theo đề nghị của thư Liên chi đoàn khoa Điện Tử Viễn Thông trường Đại học Bách
khoa.
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay cấp giấy chứng nhận cho các nhân đạt được thành tích xuất sắc trong
công tác Đoàn và PTTN của Liên chi đoàn khoa Điện Tử Viễn Thông năm học 2013-2014.
Điều 2. Ban thi đua khen thưởng Liên chi đoàn khoa Điện Tử Viễn Thông các
nhân trên căn cứ quyết định thi hành./.
STT Họ và tên Lớp Ghi chú
1 Phạm Thị Kim Ánh 13DT3 CTV BCH Liên Chi Đoàn
2 Trần Đức Hoàng 13DT3 CTV BCH Liên Chi Đoàn
3 Đinh Văn Lũy 13DT3 CTV BCH Liên Chi Đoàn
4 Hồ Việt Trung 13DT1 CTV BCH Liên Chi Đoàn
5 Đỗ Tấn Việt Quân 12DT3 Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
6 Trần Phương Nhân 12DT2 CTV BCH Liên Chi Đoàn
7 Nguyễn Ngọc Sĩ 12DT4 CTV BCH Liên Chi Đoàn
8 Nguyễn Thị Ngọc Linh 12DT4 CTV BCH Liên Chi Đoàn
9 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12DT4 Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
10 Võ Thị Bích Phương 11DT2 Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
11 Nguyễn Thị Giang 13DT3 Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
12 Trần Thụy Ngọc Hằng 13DT2 Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
13 Đỗ Hoàng Phúc 13ECE1 CTV BCH Liên Chi Đoàn
14 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 12ECE y Viên BCH Liên Chi Đoàn
15 Đông Hải Nam 13DT1 Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn
16 Bạch Ngọc Tâm 13DT1 CTV BCH Liên Chi Đoàn
17 Nguyễn Xuân Bình 12DT2 CTV BCH Liên Chi Đoàn
18 Đặng Trung Nguyên 12DT2 CTV BCH Liên Chi Đoàn
19 Trần Hoàng Lộc 13ECE1 CTV BCH Liên Chi Đoàn
20 Lê Trung Phong 13DT2 CTV BCH Liên Chi Đoàn
21 Nguyễn Đức Tuấn 12DT3
CTV BCH Liên Chi Đoàn
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ĐTN.
TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK
BÍ THƯ
Biễu mẫu _ Đoàn - Trang 2
Biễu mẫu _ Đoàn - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biễu mẫu _ Đoàn 9 10 618