Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu chuẩn chất lượng nghề nghiệp luật kinh doanh

Được đăng lên bởi daolinh252
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3984 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biểu mẫu 2 - ĐHQGHN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT
_______________________

THÔNG BÁO
V/v: Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp
chương trình đào tạo hệ chính quy năm học 2012 – 2013
NGÀNH LUẬT KINH DOANH (mã số 52380109)
1.

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương,
- Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học nghề, Trung cấp nghề; đáp ứng các điều

kiện về học lực ở bậc Trung học Phổ thông hoặc tương đương do Đại học Quốc gia Hà
Nội quy định cho tất cả hoặc một số ngành học;
- Tuyển sinh trong các đợt thi tuyển sinh đại học cấp quốc gia, thí sinh có thể
dự thi theo các khối: A, A1, D1, D3.
2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp
2.1. Mục tiêu đào tạo:
Trang bị cho người học những kiến thức kinh tế cơ bản; những kiến thức pháp lí
nền tảng và tư duy pháp lí mang tính hệ thống; những kiến thức chuyên sâu về môi
trường pháp lý kinh doanh trong và ngoài nước và đạo đức kinh doanh. Giúp người
học đạt được một số kỹ năng pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có khả năng tiếp
tục học tập ở bậc học cao hơn
2.2. Yêu cầu về kiến thức:
- Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những
nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí
Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam, giúp hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận và
luận giải về các vấn đề hiện đại về nhà nước và pháp luật.
- Vận dụng các kiến thức nền tảng khoa học xã hội và khoa học tự nhiên vào
việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Vận dụng các khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành về lý luận-lịch sử nhà
nước và pháp luật cũng như một số ngành khoa học xã hội-nhân văn khác vào việc giải
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

- Áp dụng các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý chuyên ngành về luật
hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật quốc tế...
trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc.
- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật để
phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể.
- Hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn, rõ ràng về các vấn đề
quen thuộc trong cuộc sống. Xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi đến nơi
sử dụng ngôn ngữ. Viết đơn...
Biểu mẫu 2 - ĐHQGHN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT
_______________________
THÔNG BÁO
V/v: Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp
chương trình đào tạo hệ chính quy năm học 2012 – 2013
NGÀNH LUẬT KINH DOANH (mã số 52380109)
1. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương,
- Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học nghề, Trung cấp nghề; đáp ứng các điều
kiện về học lực ở bậc Trung học Phổ thông hoặc tương đương do Đại học Quốc gia Hà
Nội quy định cho tất cả hoặc một số ngành học;
- Tuyển sinh trong các đợt thi tuyển sinh đại học cấp quốc gia, thí sinh có thể
dự thi theo các khối: A, A1, D1, D3.
2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữvị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp
2.1. Mục tiêu đào tạo:
Trang bị cho người học những kiến thức kinh tế cơ bản; những kiến thức pháp lí
nền tảng và tư duy pháp lí mang tính hệ thống; những kiến thức chuyên sâu về môi
trường pháp lý kinh doanh trong và ngoài nước và đạo đức kinh doanh. Giúp người
học đạt được một số kỹ năng pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có khả năng tiếp
tục học tập ở bậc học cao hơn
2.2. Yêu cầu về kiến thức:
- Hiểu vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những
nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí
Minh, những nội dung bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam, giúp hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận
luận giải về các vấn đề hiện đại về nhà nước và pháp luật.
- Vận dụng các kiến thức nền tảng khoa học hội khoa học tự nhiên vào
việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Vận dụng các khối kiến thức bản của nhóm ngành về luận-lịch sử nhà
nước và pháp luật cũng như một số ngành khoa học xã hội-nhân văn khác vào việc giải
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
Biểu mẫu chuẩn chất lượng nghề nghiệp luật kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu mẫu chuẩn chất lượng nghề nghiệp luật kinh doanh - Người đăng: daolinh252
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Biểu mẫu chuẩn chất lượng nghề nghiệp luật kinh doanh 9 10 682