Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu danh sách công nhân

Được đăng lên bởi ngoanhvuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2563 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DANH SÁCH CÔNG NHÂN THI CÔNG
CONSTRUCTION WORKERS LIST

Kính gửi / To:

BAN QUẢN LÝ NAC / NAC MANAGEMENT GROUP

Tên nhà thầu/Contractor’s name...................................…….....................................................................…………….’
Địa chỉ/Address :...........................................................…………….........................................................………………
Người được ủy quyền/Authority name:.........................…………….........................................................……...............
Số điện thoại/Phone number: .......................................

Nơi thi công/Construction place ..................………………

Loại công việc/Kind of job: ……………………………

Ngày thi công/Construction date :.......……………………

Thời gian/Period:

………………Từ/ From :…………………Đến/To:…………………………………………………...

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ CMND

NGÀY CẤP

NƠI CẤP

CÔNG VIỆC

No.

Full Name

ID Card Number

Issued Date

Play Off Issued

Job’s name

Tôi …………………………. cam kết tuân thủ theo các quy định về sửa chữa căn hộ, dọn dẹp rác thải và vệ sinh sạch sẽ
những khu vực công cộng trong lúc và sau khi sửa chữa. Ngoài ra, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự hư hỏng
hoặc tổn hại nào tại những khu vực chung gây ra bởi tôi hoặc bất cứ người nào dưới sự kiểm soát của tôi trong lúc hoặc
sau khi sửa chữa.
I,.................................................comply all the construction rules and regulations of the villas and remove all garbage
and clean up the common area during and after repair. Also I am responsible for any damages to common areas caused
by me or any persons under my control, during and after repair.
Ngày …… tháng …… năm 20_
BAN QUẢN LÝ / The Management
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhân viên bảo vệ kiểm
tra / Checked bySecurity

Đăng ký bởi / Submitted by
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Global Infrastructure Corporation
Address: 37 Street 211A, Quarter 4, Tan Phu Ward, District.9, HCMC
Tel: (08) 6287 1568 -Fax: (08) 6281.0550
Transaction office: An Phu Building (01st Floor) An Phu - An Khanh, An Phu Ward, Dist 02, HCMC

...
DANH SÁCH CÔNG NHÂN THI CÔNG
CONSTRUCTION WORKERS LIST
Kính gửi / To: BAN QUẢN LÝ NAC / NAC MANAGEMENT GROUP
Tên nhà thầu/Contractor’s name...................................…….....................................................................…………….’
Địa chỉ/Address :...........................................................…………….........................................................………………
Người được ủy quyền/Authority name:.........................…………….........................................................……...............
Số điện thoại/Phone number: ....................................... Nơi thi công/Construction place ..................………………
Loại công việc/Kind of job: …………………………… Ngày thi công/Construction date :.......……………………
Thời gian/Period: ………………Từ/ From :…………………Đến/To:…………………………………………………...
STT
No.
HỌ VÀ TÊN
Full Name
SỐ CMND
ID Card Number
NGÀY CẤP
Issued Date
NƠI CẤP
Play Off Issued
CÔNG VIỆC
Job’s name
Tôi …………………………. cam kết tuân thủ theo các quy định về sửa chữa căn hộ, dọn dẹp rác thải vệ sinh sạch sẽ
những khu vực công cộng trong lúc sau khi sửa chữa. Ngoài ra, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự hỏng
hoặc tổn hại nào tại những khu vực chung gây ra bởi tôi hoặc bất cứ người nàoới sự kiểm soát của tôi trong lúc hoặc
sau khi sửa chữa.
I,.................................................comply all the construction rules and regulations of the villas and remove all garbage
and clean up the common area during and after repair. Also I am responsible for any damages to common areas caused
by me or any persons under my control, during and after repair.
Ngày …… tháng …… năm 20_
BAN QUẢN LÝ / The Management
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nhân viên bảo vệ kiểm
tra / Checked bySecurity
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đăng ký bởi / Submitted by
(Ký và ghi rõ họ tên)
Global Infrastructure Corporation
Address: 37 Street 211A, Quarter 4, Tan Phu Ward, District.9, HCMC
Tel: (08) 6287 1568 -Fax: (08) 6281.0550
Transaction office: An Phu Building (01st Floor) An Phu - An Khanh, An Phu Ward, Dist 02, HCMC
Biểu mẫu danh sách công nhân - Người đăng: ngoanhvuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biểu mẫu danh sách công nhân 9 10 60