Ktl-icon-tai-lieu

biểu mẫu giấy nhận tiền

Được đăng lên bởi Anh Quan Dang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP XD VÀ TM HÀ QUẢNG
NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gởi :

Tài khoản
Số tiền

- Ông Giám đốc Công ty

Mã số

Tôi tên là : ............................................................................................................
Bộ phận công tác :..................................................................................................
Kính đề nghị Ông duyệt thanh toán :

Nợ :.................................
..........
Nợ ..................................
..........

TT

Thuế VAT

Nội dung thanh toán

Đơn vị bán

Số HĐ

Giá gốc

Giá thanh toán

Cộng
Bằng
chữ :.........................................................................................................................................................................
Hồ
sơ
đính
kèm :.............................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những chứng từ thanh toán trên đây là hoàn toàn hợp pháp . Nếu có vấn đề gì tôi xin
chịu trách nhiệm trước Pháp luật .
Vậy kính mong Ban Giám đốc quan tâm giải quyết .
Đà Nẵng, ngày ....... tháng ..... năm 201...
DUYỆT

KẾ TOÁN

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

CÔNG TY CP XD VÀ TM HÀ QUẢNG
NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tài khoản

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gởi :

- Ông Giám đốc Công ty

Nội dung thanh toán

Đơn vị bán

Số HĐ

Số tiền

Nợ :...........................................
Nợ ............................................

Tôi tên là : ............................................................................................................
Bộ phận công tác :..................................................................................................
Kính đề nghị Ông duyệt thanh toán :
TT

Mã số

Giá gốc

Có :..................... ...................
Có :..................... ...................

Thuế VAT

Giá thanh toán

Cộng
Bằng
chữ :.........................................................................................................................................................................
Hồ
sơ
đính
kèm :.............................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những chứng từ thanh toán trên đây là hoàn toàn hợp pháp . Nếu có vấn đề gì
tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật . Vậy kính mong...
CÔNG TY CP XD VÀ TM HÀ QUẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gởi : - Ông Giám đốc Công ty
Tôi tên là : ............................................................................................................
Bộ phận công tác :..................................................................................................
Kính đề nghị Ông duyệt thanh toán :
TT Nội dung thanh toán Đơn vị bán Số HĐ Giá gốc Thuế VAT Giá thanh toán
Cộng
Bằng
chữ :.........................................................................................................................................................................
Hồ đính
kèm :.............................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những chứng từ thanh toán trên đây hoàn toàn hợp pháp . Nếu vấn đề tôi xin
chịu trách nhiệm trước Pháp luật . Vậy kính mong Ban Giám đốc quan tâm giải quyết .
Đà Nẵng, ngày ....... tháng ..... năm 201...
DUYỆT KẾ TOÁN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
CÔNG TY CP XD VÀ TM HÀ QUẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gởi : - Ông Giám đốc Công ty
Tôi tên là : ............................................................................................................
Bộ phận công tác :..................................................................................................
Kính đề nghị Ông duyệt thanh toán :
TT Nội dung thanh toán Đơn vị bán Số HĐ Giá gốc Thuế VAT Giá thanh toán
Cộng
Bằng
chữ :.........................................................................................................................................................................
Hồ đính
kèm :.............................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những chứng từ thanh toán trên đây hoàn toàn hợp pháp . Nếuvấn đề
tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật . Vậy kính mong Ban Giám đốc quan tâm giải quyết .
Đà Nẵng, ngày ....... tháng ..... năm 201...
DUYỆT KẾ TOÁN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tài khoản Mã số
Số tiền
Nợ :.................................
..........
Nợ ..................................
..........
Tài khoản Mã số Số tiền
Nợ :...........................................
Nợ ............................................
:..................... ...................
:..................... ...................
biểu mẫu giấy nhận tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biểu mẫu giấy nhận tiền - Người đăng: Anh Quan Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
biểu mẫu giấy nhận tiền 9 10 355