Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN
Số:……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1.
PHẦN GHI CỦA CỦA CÁC BÊN
1. Bên bảo lãnh:
Ông (bà).........................................Tuổi:....................................................
- Nghề nghiệp:..........................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:...............................................................................
2. Bên được bảo lãnh:
Ông (bà).........................................Tuổi.....................................................
- Nghề nghiệp:..........................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:...............................................................................
Hoặc Ông (bà):
- Đại diện cho (đối với tổ chức)
- Địa chỉ:..................................................................................................
- Số điện thoại:.....................................................................Fax (nếu có)
3. Bên nhận bảo lãnh:
Ông (bà).............................Tuổi:................................................................
Nghề nghiệp:.........................................................................................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................
Hoặc Ông (bà):............................................................................................
Đại diện cho (đối với tổ chức)
Địa chỉ:..................................................................................................
Số điện thoại:.............................Fax (nếu có):........................................
Thửa đất bảo lãnh
Diện tích đất bảo lãnh:.......................................................................m2
Loại đất:.....................................................................hạng đất (nếu có)
Thửa số:................................................................................................
Tờ bản đồ số:.........................................................................................
Thời hạn sử dụng đất còn lại:..................................................................
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………do………………………………cấp
ngày….tháng….năm……..
Tài sản gắn liền với đất (nếu có)
4. Các bên thoả thuận ký hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất để vay vốn...
TÊN CƠ QUAN
Số:……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
….ngày….tháng…..năm….
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1. PHẦN GHI CỦA CỦA CÁC BÊN
1. Bên bảo lãnh:
Ông (bà).........................................Tuổi:....................................................
- Nghề nghiệp:..........................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:...............................................................................
2. Bên được bảo lãnh:
Ông (bà).........................................Tuổi.....................................................
- Nghề nghiệp:..........................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:...............................................................................
Hoặc Ông (bà):
- Đại diện cho (đối với tổ chức)
- Địa chỉ:..................................................................................................
- Số điện thoại:.....................................................................Fax (nếu có)
3. Bên nhận bảo lãnh:
Ông (bà).............................Tuổi:................................................................
-
Nghề nghiệp:.........................................................................................
-
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................
Hoặc Ông (bà):............................................................................................
-
Đại diện cho (đối với tổ chức)
-
Địa chỉ:..................................................................................................
-
Số điện thoại:.............................Fax (nếu có):........................................
Thửa đất bảo lãnh
-
Diện tích đất bảo lãnh:.......................................................................m
2
-
Loại đất:.....................................................................hạng đất (nếu có)
-
Thửa số:................................................................................................
-
Tờ bản đồ số:.........................................................................................
-
Thời hạn sử dụng đất còn lại:..................................................................
-
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………do………………………………cấp
ngày….tháng….năm……..
Tài sản gắn liền với đất (nếu có)
4. Các bên thoả thuận ký hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất để vay vốn như sau:
a) Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh
- Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh.
- Quyền được nhận tiền vay do bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng
này.
- Quyền được xoá bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả
thuận trong hợp đồng.
- Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền.
Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất - Trang 2
Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất 9 10 273