Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG SỐ : .....
….CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI
1. Ông (Bà): ....................................................sinh năm.............................
- Chứng minh nhân dân số :............................ do :.............................................
cấp ngày……..tháng…………năm.............................................................................
- Nghề nghiệp :...................................................................................................
- Địa chỉ thường trú :...........................................................................................
............................................................................................................................
- Diện tích đất chuyển đổi :..............................................................................m2
- Loại đất :.................................Hạng đất (nếu có).............................................
- Thửa số:...........................................................................................................
- Tờ bản đồ số :..................................................................................................
- Thời hạn sử dụng đất còn lại :...........................................................................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:..............do..........................................
cấp ngày............... tháng ............... năm ...........................................................
2. Ông (Bà) : .............................................................sinh năm...................
- Chứng minh nhân dân số:.................. .do:.....................................
cấp ngày :..................................tháng.....................năm....................................
- Nghề nghiệp :...................................................................................................
- Địa chỉ thường trú :...........................................................................................
..........................................................................................................................
- Diện tích đất chuyển đổi :..............................................................................m2
- Loại đất :..............................................Hạng đất (nếu có) ...............................
- T...
HỢP ĐỒNG SỐ : .....
….CĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1
I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI
1. Ông (Bà): ....................................................sinh năm.............................
- Chứng minh nhân dân số :............................ do :.............................................
cấp ngày……..tháng…………năm.............................................................................
- Nghề nghiệp :...................................................................................................
- Địa chỉ thường trú :...........................................................................................
............................................................................................................................
- Diện tích đất chuyển đổi :..............................................................................m
2
- Loại đất :.................................Hạng đất (nếu có).............................................
- Thửa số:...........................................................................................................
- Tờ bản đồ số :..................................................................................................
- Thời hạn sử dụng đất còn lại :...........................................................................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:..............do..........................................
cấp ngày............... tháng ............... năm ...........................................................
2. Ông (Bà) : .............................................................sinh năm...................
- Chứng minh nhân dân số:.................. .do:.....................................
cấp ngày :..................................tháng.....................năm....................................
- Nghề nghiệp :...................................................................................................
- Địa chỉ thường trú :...........................................................................................
..........................................................................................................................
- Diện tích đất chuyển đổi :..............................................................................m
2
- Loại đất :..............................................Hạng đất (nếu có) ...............................
- Thửa số :..........................................................................................................
- Tờ bản đồ số :..................................................................................................
- Thời hạn sử dụng đất còn lại :...........................................................................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số :.............do..........................................
cấp ngày............... tháng ............... năm ...........................................................
3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :
a) Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I
hợp đồng này.
b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian
đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.
Biểu mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Trang 2
Biểu mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Biểu mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 9 10 653