Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 97 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số : 5/KHTC
Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200…

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
( Với cá nhân )
Chương trình: ..........................................................................................................................................
Đề tài: ......................................................................................................................................................
Bên A là ông (Bà): ...................................................................................................................................
Ben B là ông (Bà): ...................................................................................................................................
Chức vụ, học hàm, học vị: .......................................................................................................................
Nơi công tác: ...........................................................................................................................................

HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU :
ĐIỀU I: Bên B đảm nhận công việc: ......................................................................................................
Với sản phẩm khoa học gồm số lượng và chất lượng như sau:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Thời hạn nộp sản phẩm trước ngày … … tháng … … năm 200 …
ĐIỀU II: Bên A trả thù lao cho bên B với số tiền: ..................................................................................
Bằng chữ: ...........................................................................................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số : 5/KHTC
Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200…
HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
( Với cá nhân )
Chương trình: ..........................................................................................................................................
Đề tài: ......................................................................................................................................................
Bên A là ông (Bà): ...................................................................................................................................
Ben B là ông (Bà): ...................................................................................................................................
Chức vụ, học hàm, học vị: .......................................................................................................................
Nơi công tác: ...........................................................................................................................................
HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU :
ĐIỀU I: Bên B đảm nhận công việc: ......................................................................................................
Với sản phẩm khoa học gồm số lượng và chất lượng như sau:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Thời hạn nộp sản phẩm trước ngày … … tháng … … năm 200 …
ĐIỀU II: Bên A trả thù lao cho bên B với số tiền: ..................................................................................
Bằng chữ: ................................................................................................................................................
Để chi phí cho các khoản sau: .................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ĐỀU III: Hợp đồng hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu ai vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt hại do
hậu quả gây ra.
Hợp đồng chia thành 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản , 1 bản lưu kế toán của đề tài.
BÊN A KÝ BÊN B KÝ
Biểu mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biểu mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học 9 10 522