Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 21-CC/TTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THANH LÝ
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà): ..................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày .................................................
tại .............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : .......................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày .................................................
tại .............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng vợ là bà: ........................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày .................................................
tại .............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ
khẩu thường trú của từng người). ...................................................................................
........................
Mu s 21-CC/TTS
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
----------------
HP ĐỒNG THANH LÝ
HP ĐỒNG THUÊ TÀI SN
Ti Phòng Công chng s ..... thành ph H Chí Minh
(Trường hp vic
công chng được thc hin ngoài tr s, thì ghi địa đim thc hin công chng và Phòng
Công chng), chúng tôi gm có:
Bên cho thuê (sau đây gi là Bên A):
Ông (
Bà):..................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chng minh nhân dân s:....................... cp ngày .................................................
ti.............................................................................................................................
H khu thường trú:
(Trường hp không có h khu thường trú thì ghi đăng ký tm trú)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Hoc có th chn mt trong các ch th sau:
1. Ch th là v chng:
Ông : .......................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chng minh nhân dân s:....................... cp ngày .................................................
ti.............................................................................................................................
H khu thường trú: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng v là bà: ........................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chng minh nhân dân s:....................... cp ngày .................................................
ti.............................................................................................................................
H khu thường trú:
(Trường hp v chng có h khu thường trú khác nhau, thì ghi h
khu thường trú ca tng người)....................................................................................
.................................................................................................................................
2. Ch th là h gia đình:
H và tên ch h: ...................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chng minh nhân dân s:....................... cp ngày .................................................
ti.............................................................................................................................
H khu thường trú: ................................................................................................
Mu này được ban hành kèm theo Quyết định s 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
ca y ban nhân dân thành ph H Chí Minh.
1
Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản 9 10 294