Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
Số: 01/2009/HĐTN
Hợp đồng này được lập và ký tại Hà Nội, ngày ........... tháng ........... năm ............. giữa các bên
có tên dưới đây:
BÊN CHO THUÊ NHÀ:..............................................................................................................
Đại diện: Ông..............................................................................................................................
CMTND số:................................... Ngày cấp:....................... Nơi cấp:..........................................
Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................................................................................
Sau đây gọi tắt là Bên A,
Và
BÊN THUÊ NHÀ:........................................................................................................................
Địa chỉ............................................................................................................................................:
Điện thoại:......................................................................................................................................
Fax: ....................................................................... CVR:..............................................................
Đại diện: Ông ...............................................................................................................................
Sau đây gọi tắt là Bên B,
Dưới đây, tùy từng ngữ cảnh, được gọi tương ứng là “Một bên” hoặc “Các bên” hoặc “Hai
bên”.
Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng
Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê của Bên A Diện tích thuê được
mô tả chi tiết tại Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này theo các điều khoản cụ thể được
hai bên thống nhất tại Hợp đồng này.

Điều 2. Diện tích thuê, Thời hạn thuê, Mục đích thuê
2.1

Diện tích thuê:
1

Diện tích thuê là:
Diện tích thuê được mô tả tại Khoản này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A,
được thể hiện thông qua giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A : Số giấy chứng
nhận 10107173449 .Cấp ngày 29 tháng 11 năm 2004
2.2

Thời hạn thuê:

2.2.1

Thời hạn thuê là (12) mười hai tháng tính từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

2.2.2

Ngày nhận bàn giao Diện tích thuê: là ngày ........

2....
1
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------o0o------
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số: 01/2009/HĐTN
Hợp đồng này được lập và ký tại Hà Nội, ngày ........... tháng ........... năm ............. giữa các bên
có tên dưới đây:
BÊN CHO THUÊ NHÀ:..............................................................................................................
Đại diện: Ông..............................................................................................................................
CMTND số:................................... Ngày cấp:....................... Nơi cấp:..........................................
Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................................................................................
Sau đây gọi tắt là Bên A,
BÊN THUÊ NHÀ:........................................................................................................................
Địa chỉ............................................................................................................................................:
Điện thoại:......................................................................................................................................
Fax: ....................................................................... CVR:..............................................................
Đại diện: Ông ...............................................................................................................................
Sau đây gọi tắt là Bên B,
Dưới đây, tùy từng ngữ cảnh, được gọi tương ng “Một bên” hoặc “Các n” hoặc “Hai
bên”.
Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng
Bên A đồng ý cho Bên B thuê Bên B đồng ý thuê của Bên A Diện tích thuê được
tả chi tiết tại Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này theo các điều khoản cụ thể được
hai bên thống nhất tại Hợp đồng này.
Điều 2. Diện tích thuê, Thời hạn thuê, Mục đích thuê
2.1 Diện tích thuê:
Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở - Trang 2
Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở 9 10 726