Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Được đăng lên bởi Trần Nam
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
Số :................

Ngày : [NGAY THANG NAM]
Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt
Nam.
GIỮA : [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ : [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại : [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Được đại diện bởi Ông (bà) : [HO VA TEN]
Dưới đây được gọi là Bên mua.
VÀ : [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ : [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
Được đại diện bởi Ông (bà) : [HO VA TEN]
Dưới đây được gọi là Bên bán.
Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo
những điều kiện sau :

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
Số:........................
Ngày:..................
Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt Nam.
GIỮA:.............................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Telex:.......................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là Bên mua.
VÀ:.................................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Telex:.....................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là Bên bán.
Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo những điều kiện sau:

1. TÊN HÀNG: Gạo Việt Nam đã xát
2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA:
- Độ ẩm: không quá 14%
- Tạp chất:

không quá 0,05%

- Hạt vỡ:

không quá 2...
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
Số :................
Ngày : [NGAY THANG NAM]
Hợp đồng này xác nhận việc mua bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt
Nam.
GIỮA : [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ : [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại : [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Được đại diện bởi Ông (bà) : [HO VA TEN]
Dưới đây được gọi là Bên mua.
VÀ : [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ : [DIA CHI DOANH NGHIEP]
Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
Được đại diện bởi Ông (bà) : [HO VA TEN]
Dưới đây được gọi là Bên bán.
Hai bên mua bán trên đây đồng ý mua bán mặt hàng dưới đây theo
những điều kiện sau :
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
Số:........................
Ngày:..................
Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt Nam.
GIỮA:.............................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Telex:.......................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là Bên mua.
VÀ:.................................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Telex:.....................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................
Dưới đây được gọi là Bên bán.
Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo những điều kiện sau:
Biểu mẫu HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu mẫu HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO - Người đăng: Trần Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Biểu mẫu HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO 9 10 870