Ktl-icon-tai-lieu

biểu mẫu lễ công nhận trường chuẩn

Được đăng lên bởi tranvanlam1982
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYEÄN DAÀU TIEÁNG

Đón tiếp đại biểu.

UBND XAÕ ÑÒNH HIEÄP

LỄ CÔNG NHẬN
TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN
QUỐC GIA
NĂM HỌC 2011-2012
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑÒNH HIEÄP

Văn nghệ chào mừng.
Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.

Traân troïng kính môøi:

Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng

……………………………………………………………..

trường đạt chuẩn Quốc gia.

………………………………………………………………

Công bố trao quyết định – Trao bằng

Ñeán döï Leã Coâng nhaän
Tröôøng Tieåu hoïc Ñònh Hieäp
Ñaït tröôøng chuaån Quoác gia
Naêm hoïc: 2011-2012
Ñòa ñieåm: Tröôøng Tieåu hoïc Ñònh Hieäp
Thôøi gian: 7 giôø 30 phuùt ngaøy 11/11/2011
( Thöù saùu)
Haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp quyù vò ñaïi bieåu.…
Ban toå chöùc

Ñònh Hieäp, ngaøy 11 /11/2011

Nghi thức chào cờ.

UBND XAÕ ÑÒNH HIEÄP

(Lưu ý: trang phục: nam áo sơ mi thắt caravat.
nữ áo dài truyền thống

CHÖÔNG TRÌNH

công nhận.
Phát biểu lãnh đạo.
-

Tỉnh

-

Huyện
Đáp từ cảm ơn của đơn vị.
Tham quan cơ sở vật chất.
Dùng cơm thân mật.

...
UBND HUYEÄN DAÀU TIEÁNG
UBND XAÕ ÑÒNH HIEÄP
LỄ CÔNG NHẬN
TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN
QUỐC GIA
NĂM HỌC 2011-2012
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ÑÒNH HIEÄP
Ñònh Hieäp, ngaøy 11 /11/2011
UBND XAÕ ÑÒNH HIEÄP
Traân troïng kính môøi:
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
Ñeán döï Leã Coâng nhaän
Tröôøng Tieåu hoïc Ñònh Hieäp
Ñaït tröôøng chuaån Quoác gia
Naêm hoïc: 2011-2012
Ñòa ñieåm: Tröôøng Tieåu hoïc Ñònh Hieäp
Thôøi gian: 7 giôø 30 phuùt ngaøy 11/11/2011
( Thöù saùu)
Haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp quyù vò ñaïi bieåu.
Ban toå chöùc
(Lưu ý: trang phục: nam áo sơ mi thắt caravat.
nữ áo dài truyền thống
CHÖÔNG TRÌNH
Đón tiếp đại biểu.
Văn nghệ chào mừng.
Nghi thức chào cờ.
Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.
Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng
trường đạt chuẩn Quốc gia.
Công bố trao quyết định – Trao bằng
công nhận.
Phát biểu lãnh đạo.
- Tỉnh
- Huyện
Đáp từ cảm ơn của đơn vị.
Tham quan cơ sở vật chất.
Dùng cơm thân mật.
biểu mẫu lễ công nhận trường chuẩn - Trang 2
biểu mẫu lễ công nhận trường chuẩn - Người đăng: tranvanlam1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
biểu mẫu lễ công nhận trường chuẩn 9 10 744