Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ, (Sở): ……….

Mẫu số: B05 -H

Đơn vị: …………

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm:.......................

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương
- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12: ............................................ người
Trong đó: Hợp đồng thử việc: ..............................................người
- Tăng trong năm: ........................................................................ người
- Giảm trong năm:.........................................................................người
- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: ............................................Đồng
Trong đó: Lương hợp đồng: .................................................. Đồng
2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT
STT

Chỉ tiêu

Mã số

Dư đầu kỳ

Dư cuối kỳ

A

B

1

2

3

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ
STT

Chỉ tiêu

Quỹ khen
thưởng

Quỹ phúc
lợi

Quỹ khác

Tổng số

A

B

1

2

3

4

2
IV.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH

STT

Chỉ tiêu

Số phải nộp

Số đã nộp

Số còn phải nộp

A

B

1

2

3

V. THUYẾT MINH
1- Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2- Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
..........................................................................................................................................................
......................................................................................
Bộ, (Sở): ……….
Mẫu số: B05 -H
Đơn vị: …………
(Ban hành theo số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC)
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm:.......................
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương
- S CNVC mặt đến ngày 31/12: ............................................ người
Trong đó: Hợp đồng thử việc: ..............................................người
- Tăng trong năm: ........................................................................ người
- Giảm trong năm:.........................................................................người
- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: ............................................Đồng
Trong đó: Lương hợp đồng: ..................................................Đồng
2- Thực hiện c chỉ tiêu của nhiệm v bản:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT
STT Chỉ tiêu s đầu kỳ cuối kỳ
A
B
1
2
3
III.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ
STT Chỉ tiêu Quỹ khen
thưởng
Quỹ phúc
lợi
Quỹ khác Tổng số
A
1
2
3
4
Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính - Trang 2
Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính 9 10 882