Ktl-icon-tai-lieu

BIỂU MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi quangdaibank
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
------------------------

(Tên chủ đầu tư)
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........
TỜ TRÌNH
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày
29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình;
- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng;
- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);
(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau:
1. Tên dự án:
2. Tên chủ đầu tư:
3. Địa điểm xây dựng:

4. Diện tích sử dụng đất:
5. Tổng mức đầu tư của dự án:
6. Nguồn vốn đầu tư:
7. Hình thức quản lý dự án:
8. Thời gian thực hiện dự án:
9. Những kiến nghị:
(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên
quan)
Nơi nhận:

Người đại diện của chủ đầu tư

- Như trên,

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu:…

Phụ lục số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số:02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

------------------------

(Tên cơ quan thẩm định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

thiết kế cơ sở)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Số:

.........., ngày......... tháng......... năm..........

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH
THUỘC DỰ ÁN .………..

Kính gửi: …(Cơ quan, đơn vị là đầu mối thẩm định dự án)…..

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày
29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về
quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số …ngày … tháng … năm .. của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng;
- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).
Sau khi thẩm định, (Tên Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định
thiết kế cơ sở công trình như sau:
1) Thông tin chung về các công ...
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
------------------------
(Tên chủ đầu tư)
Số:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
.........., ngày......... tháng......... năm..........
TỜ TRÌNH
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về
quản d án đầu xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày
29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số
16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản dự án đầu xây
dựng công trình;
- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng;
- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);
(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau:
1. Tên dự án:
2. Tên chủ đầu tư:
3. Địa điểm xây dựng:
BIỂU MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIỂU MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Người đăng: quangdaibank
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BIỂU MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 9 10 584