Ktl-icon-tai-lieu

biểu mẫu về thống kê

Được đăng lên bởi minhchau8593
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GD & ĐT CHƯ PƯH
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ LIỆU VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Kèm theo Công văn số 455/CV-VSTBPN ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ban VSTBPN ngành Giáo dục và Đào tạo)
Cấp học

A Mầm non
1. Cơ cấu
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
2. Cán bộ quản lý
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
B Tiểu học
1. Cơ cấu
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
2. Cán bộ quản lý

Trình độ chuyên môn
Tiến sỹ ThSỹ Đại học

CĐ

Trình độ chính trị

TCấp Khác Cao cấp Trung cấp QLNN

1

3

11

1

1
1

3
3

11
11
6
6

1

1
1
1

1
1
1

Ngoại ngữ

Trình độ quản lý

QLGD

ĐH

A

B

Tin học
C

ĐH

A

B

15
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

15
15
6
6

1
1

1
1
1

Cấp học
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
C THCS
1. Cơ cấu
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
2. Cán bộ quản lý
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
D THPT
1. Cơ cấu
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
2. Cán bộ quản lý
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc

Trình độ chuyên môn
Tiến sỹ ThSỹ Đại học

CĐ

Trình độ chính trị

Ngoại ngữ

Trình độ quản lý

TCấp Khác Cao cấp Trung cấp QLNN

QLGD

ĐH

A

B

Tin học
C

ĐH

A

B

Cấp học

Trình độ chuyên môn

Tiến sỹ ThSỹ Đại học
E Trung tâm cấp huyện
1. Cơ cấu
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
2. Cán bộ quản lý
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
F Trung tâm cấp tỉnh
1. Cơ cấu
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
2. Cán bộ quản lý
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc

NGƯỜI LẬP

CĐ

Trình độ chính trị

Ngoại ngữ

Trình độ quản lý

TCấp Khác Cao cấp Trung cấp QLNN

QLGD

ĐH

A

B

Tin học
C

ĐH

A

B

HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
ng 11 năm 2014 của Ban VSTBPN ngành Giáo dục và Đào tạo)
Tin học
C

Đảng viên
3
3
3

2
2
2

Tin học
C

Đảng viên

Tin học
C

HIỆU TRƯỞNG

Đảng viên

...
PHÒNG GD & ĐT CHƯ PƯH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ LIỆU VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Kèm theo Công văn số 455/CV-VSTBPN ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ban VSTBPN ngành Giáo dục và Đào tạo)
Cấp học
Trình độ chuyên môn
Trình độ chính trị Trình độ quản lý
Ngoại ngữ
Tin học
Tiến sỹ ThSỹ Đại học TCấp Khác Cao cấp Trung cấp QLNN QLGD ĐH A B C ĐH A B
A
Mầm non 1 3 11 1 15
1. Cơ cấu
Tổng số 1 3 11 1 1 1 1 15 1
+ Nữ 1 3 11 1 1 1 15 1
+ Dân tộc 6 6
+ Nữ dân tộc 6 6
2. Cán bộ quản lý 1 1 1 1 1 1
Tổng số 1 1 1 1 1 1
+ Nữ 1 1 1 1 1 1
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
B
Tiểu học
1. Cơ cấu
Tổng số
+ Nữ
+ Dân tộc
+ Nữ dân tộc
2. Cán bộ quản lý
biểu mẫu về thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biểu mẫu về thống kê - Người đăng: minhchau8593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
biểu mẫu về thống kê 9 10 360