Ktl-icon-tai-lieu

biểu mẫu

Được đăng lên bởi chinhhubt-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đơn vị:...............................
Địa chỉ:..............................

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Ngày ....... tháng .....năm 20......
Quyển số:.......................
Số:..................................
Nợ:.................................
Có:.................................
Họ và tên người nộp tiền:.............................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
Lý do nộp:.................................................................................................................................
Số tiền:...........................................(Viết bằng chữ):....................................................................
.......................................................................................................................................................
Kèm theo:.........................................................................Chứng từ gốc:
Ngày ............ tháng ............ năm 20.........
Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp tiền

Người lập phiếu

(Ký, họ tên, đóng
dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................
+ Số tiền quy đổi:..........................................................................................................................

Đơn vị:...............................
Bộ phận:............................

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày.......tháng........năm…
Số:........................................

Nợ:...................................
Có:....................................

- Họ và tên người giao:........................................................................................................................
- Theo................................số....................ngày.........tháng........năm.......của...................................
Nhập tại kho:...............................Địa điểm..............................................................................
Đơn vị:............................... Mẫu số 01 – TT
Địa chỉ:.............................. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU THU
Ngày ....... tháng .....năm 20......
Quyển số:.......................
Số:..................................
Nợ:.................................
Có:.................................
Họ và tên người nộp tiền:.............................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
Lý do nộp:.................................................................................................................................
Số tiền:...........................................(Viết bằng chữ):....................................................................
.......................................................................................................................................................
Kèm theo:.........................................................................Chứng từ gốc:
Ngày ............ tháng ............ năm 20.........
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng
dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................
+ Số tiền quy đổi:..........................................................................................................................
biểu mẫu - Trang 2
biểu mẫu - Người đăng: chinhhubt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
biểu mẫu 9 10 484