Ktl-icon-tai-lieu

biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Được đăng lên bởi Màu Nắng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ TÀI CHÍNH
–––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 176/2011/TT-BTC

––––––––––––––––––––––––––

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định
dự án đầu tư xây dựng
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày
15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
10/02/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về
việc ban hành quy chế khu đô thị mới;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp
lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc
đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây
dựng;
Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1527/BXD-KTXD ngày
12/9/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm
định dự án đầu tư xây dựng như sau:
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các nội dung quy định
tại Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng
công trình quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và
Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành
quy chế khu đô thị mới.
Điều 2. Đối tượng nộp phí
Đối tượng phải nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là chủ đầu tư của
dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP
ngày 15/10/2009 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ
1

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày
05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.
Điều 3. Mức thu
1. Xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu:
a) Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là
tổng mức đầu tư được duyệt và mức thu, cụ thể như sau:
- Phí thẩm định dự
=
án đ...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
–––––
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: 176/2011/TT-BTC
––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011
THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định
dự án đầu tư xây dựng
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về
quản dự án đầu xây dựng công trình và Nghị định s 83/2009/NĐ-CP ngày
15/10/2009 v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định s 12/2009/NĐ-CP ngày
10/02/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ v
việc ban hành quy chế khu đô thị mới;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 Nghị định số
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp
lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính ph v việc
đơn giản h thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây
dựng;
Sau khi ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1527/BXD-KTXD ngày
12/9/2011, B Tài chính ớng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm
định dự án đầu tư xây dựng như sau:
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các nội dung quy định
tại Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng
công trình quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản dự án đầu xây dựng công trình
Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành
quy chế khu đô thị mới.
Điều 2. Đối tượng nộp phí
Đối tượng phải nộp phí thẩm định dự án đầu xây dựng chủ đầu của
dự án đầu xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP
ngày 15/10/2009Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ
1
biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng - Người đăng: Màu Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 9 10 423