Ktl-icon-tai-lieu

Biểu thuế XNK 2013 EXEL

Được đăng lên bởi ducchunghao
Số trang: 308 trang   |   Lượt xem: 4540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2013
V

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Đơn vị
tính

English

0

1

2

3

4

0101
1

PHẦN I

SECTION I

ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT

LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS

Chú giải.

Notes.

1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một
loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả
giống hoặc loài động vật đó còn non.

1. Any reference in this Section to a particular
genus or species of an animal, except where the
context otherwise requires, includes a reference
to the young of that genus or species.

2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này
bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm "được làm
khô" cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm
bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.

2. Except where the context otherwise requires,
throughout the Nomenclature any reference to
“dried” products also covers products which
have been dehydrated, evaporated or freezedried.

Chương 1

Chapter 1

Động vật sống

Live animals

Chú giải.

Notes.

1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ:

1. This Chapter covers all live animals except:

(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động
vật thuỷ sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01,
03.06, 03.07 hoặc 03.08;

(a) Fish and crustaceans, molluscs and other
aquatic invertebrates, of heading 03.01, 03.06,
03.07 or 03.08;

(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc
nhóm 30.02; và

(b) Cultures of micro-organisms and other
products of heading 30.02; and

(c) Động vật thuộc nhóm 95.08.

(c) Animals of heading 95.08.

Ngựa, lừa, la sống.

Thu Thu
ế
ế
Thuế
sách mặt Quản lý
NK Thuế TTĐ Thuế ThuếGhi chú Chínhhàng
giá
XK MT
ưu ƯĐ VAT
B
đãi ĐB

Mã tương ứng NK

5

6

9

12

13

01012100

- - Loại thuần chủng để nhân giống

CON - - Pure-bred breeding animals

0

0

0 *

2
1

01012900
010130

- - Loại khác
- Lừa:

CON - - Other
- Asses:

5

0

5

2

01013010

- - Loại thuần chủng để nhân giống

CON - - Pure-bred breeding animals

0

0

0 *

2
1

01013090
01019000

- - Loại khác
- Loại khác

CON - - Other
CON - Other

5
5

0
0

5
5

0102

Động vật sống họ trâu bò.
- Gia súc:
- - Loại thuần chủng để nhân giống

CON - - Pure-bred breeding animals

0

0

0 *

010229
01022910

- - Loại khác:
- - - Gia súc đực (kể cả bò đực)

- - Other:
CON - - - Male cattle (including oxen)

5

0

5 *

3

01022990

- - - Loại khác

CON - - - Other

5

0

5 *

- Trâu:
01023100

- - Loại thuần chủng để nhân giống

CON - - Pure-bred breeding animals

0

0

0 *

2
1

...
V Mã hàng Mô tả hàng h English
Mã tương ứng
Ghi chú
Nhóm
Kiểm tra NN về chất lượng Cấm xuất nhập khẩu
GPNK;
0 1 2 3 4 5 6 9 12
13
16 19 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
PHẦN I SECTION I
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS
Chú giải. Notes.
Chương 1 Chapter 1
Động vật sống Live animals
Chú giải. Notes.
1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ: 1. This Chapter covers all live animals except:
(c) Động vật thuộc nhóm 95.08. (c) Animals of heading 95.08.
0101 Ngựa, lừa, la sống. Live horses, asses, mules and hinnies.
1 - Ngựa: - Horses:
2 01012100 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 *
2 01012900 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5
1 010130 - Lừa: - Asses:
2 01013010 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 *
2 01013090 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5
1 01019000 - Loại khác CON 5 0 5
0102 Động vật sống họ trâu bò. Live bovine animals.
1 - Gia súc: - Cattle:
2 01022100 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 *
2 010229 - - Loại khác: - - Other:
3 01022910 - - - Gia súc đực (kể cả bò đực) CON - - - Male cattle (including oxen) 5 0 5 *
3 01022990 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 *
1 - Trâu: - Buffalo:
2 01023100 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 *
2 01023900 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 *
1 010290 - Loại khác:
2 01029010 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 *
2 01029090 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 *
0103 Lợn sống. Live swine.
1 01031000 - Loại thuần chủng để nhân giống CON 0 0 0 *
1 - Loại khác:
2 01039100 - - Trọng lượng dưới 50 kg CON 5 0 5 *
2 01039200 - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên CON 5 0 5 *
0104 Cừu, dê sống. Live sheep and goats.
1 010410 - Cừu:
2 01041010 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 *
2 01041090 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 *
1 010420 - Dê:
2 01042010 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 *
2 01042090 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 *
0105
1 - Loại trọng lượng không quá 185 g:
2 010511 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus:
3 01051110 - - - Để nhân giống CON - - - Breeding fowls 0 0 0 *
3 01051190 - - - Loại khác CON - - - Other 10 5 5 *
2 010512 - - Gà tây: - - Turkeys:
3 01051210 - - - Để nhân giống CON - - - Breeding turkeys 0 0 0 *
3 01051290 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 *
2 010513 - - Vịt, ngan: - - Ducks:
3 01051310 - - - Để nhân giống CON - - - Breeding ducklings 0 0 0 *
3 01051390 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 *
2 010514 - - Ngỗng: - - Geese:
3 01051410 - - - Để nhân giống CON - - -Breeding goslings 0 0 0 *
3 01051490 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 *
2 010515 - - Gà lôi: - - Guinea fowls:
3 01051510 - - - Gà lôi để nhân giống CON - - - Breeding guinea fowls 0 0 0 *
3 01051590 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 *
1 - Loại khác: - Other:
2 010594 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: - - Fowls of the species Gallus domesticus:
3 01059410 - - - Để nhân giống, trừ gà chọi CON - - - Breeding fowls, other than fighting cocks 0 0 0 *
3 01059440 - - - Gà chọi CON - - - Fighting cocks 5 0 5 *
UDDB Giảm: 5% => 0%
3 - - - Loại khác: - - - Other:
4 01059491 - - - - Trọng lượng không quá 2 kg CON - - - - Weighing not more than 2 kg 5 5 5 *
4 01059499 - - - - Loại khác CON - - - - Other 5 5 5 *
2 010599 - - Loại khác: - - Other:
3 01059910 - - - Vịt, ngan để nhân giống CON - - - Breeding ducks 0 0 0 *
3 01059920 - - - Vịt, ngan loại khác CON - - - Other ducks 5 0 5 *
UDDB Giảm: 5% => 0%
3 01059930 - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống CON - - - Breeding geese, turkeys and guinea fowls 0 0 0 *
3 01059940 - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác CON - - - Other geese, turkeys and guinea fowls 5 0 5 *
UDDB Giảm: 5% => 0%
0106 Động vật sống khác. Other live animals.
1 - Động vật có vú:
2 01061100 - - Bộ động vật linh trưởng CON 5 0 5 *
2 01061200 CON 5 0
2 01061300 - - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) CON - - Camels and other camelids (Camelidae) 5 0 5 *
Cấm XK;
38/2008/QĐ-BNN
2 01061400 - - Thỏ CON - - Rabbits and hares 5 0 5 *
2 01061900 - - Loài khác CON - - Other 5 0 5 *
Cấm XK;
38/2008/QĐ-BNN
1 01062000 - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) CON - Reptiles (including snakes and turtles) 5 0 5 * Cấm XK;
38/2008/QĐ-BNN
1 - Các loại chim: - Birds:
2 01063100 - - Chim săn mồi CON - - Birds of prey 5 0 5 *
Cấm XK;
38/2008/QĐ-BNN
2 01063200 CON 5 0 5 *
2 01063300 - - Đà điểu; đà điểu Úc (Dromaius novaehollandiae) CON - - Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae) 5 0 5 *
Cấm XK;
38/2008/QĐ-BNN
2 01063900 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 *
1 - Côn trùng: - Insects:
2 01064100 - - Các loại ong CON - - Bees 5 0 5 *
2 01064900 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 *
1 01069000 - Loại khác CON - Other 5 0 5 *
Chương 2 Chapter 2
Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ Meat and edible meat offal
Chú giải. Note.
1. Chương này không bao gồm: 1. This Chapter does not cover:
0201 Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh. Meat of bovine animals, fresh or chilled. QLRR-2334;
QLRR-2334
1 02011000 - Thịt cả con và nửa con không đầu KG 30 0 5 * QLRR-2334;
QLRR-2334
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
1 02012000 - Thịt pha có xương khác KG 20 0 5 * QLRR-2334;
QLRR-2334
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
1 02013000 - Thịt lọc không xương KG 14 0 5 * QLRR-2334;
QLRR-2334
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
0202 Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh. Meat of bovine animals, frozen. QLRR-5486;
QLRR-54 86
1 02021000 - Thịt cả con và nửa con không đầu KG 20 0 5 * QLRR-5486;
QLRR-54 86
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
1 02022000 - Thịt pha có xương khác KG 20 0 5 * QLRR-5486;
QLRR-54 86
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
1 02023000 - Thịt lọc không xương KG 14 0 5 * QLRR-5486;
QLRR-54 86
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
0203 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Meat of swine, fresh, chilled or frozen. QLRR-5486;
QLRR-54 86
1 - Tươi hoặc ướp lạnh:
2 02031100 - - Thịt cả con và nửa con không đầu KG 25 0 5 *
QLRR-5486;
QLRR-54 86
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
2 02031200 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương KG 25 0
2 02031900 - - Loại khác KG 25 0 5 *
QLRR-5486;
QLRR-54 86
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
1 - Đông lạnh:
2 02032100 - - Thịt cả con và nửa con không đầu KG 15 0 5 *
QLRR-5486;
QLRR-54 86
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
2 02032200 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương KG 15 0 5 *
QLRR-5486;
QLRR-54 86
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
2 02032900 - - Loại khác KG 15 0 5 *
QLRR-5486;
QLRR-54 86
Thịt gi a sú c , gi a c ầm đô n g l ạn h
X
0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. QLRR-5486;
QLRR-54 86
1 02041000 KG 7 0
1 - Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:
2 02042100 - - Thịt cả con và nửa con không đầu KG 7 0 5 *
QLRR-5486;
QLRR-54 86
X
2 02042200 - - Thịt pha có xương khác KG 7 0 5 *
QLRR-5486;
QLRR-54 86
X
2 02042300 - - Thịt lọc không xương KG 7 0 5 *
QLRR-5486;
QLRR-54 86
X
Đơn vị
tính
Thu
ế
NK
ưu
đãi
Thu
ế
NK
ƯĐ
ĐB
Thuế
VAT
Thuế
TTĐ
B
Thuế
XK
Thuế
MT
Chính sách mặt
hàng
Quản lý
giá
Giấy phép nhập
khẩu
Hạn
ngạch
thuế
quan;
Quản
lý hóa
chất
Hàng
tiêu
dùng
(TT07)
Chính
sách
khác
GPNKT
Đ;
Kiểm
dịch;
Phân
tích
nguy cơ
gây hại;
VSATTP
;
Hàng
hóa
nhóm 2
KTCL;
Cấm
NKQSD
;
Cấm
NK;
Cấm XK;
1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một
loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả
giống hoặc loài động vật đó còn non.
1. Any reference in this Section to a particular
genus or species of an animal, except where the
context otherwise requires, includes a reference
to the young of that genus or species.
2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này
bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm "được làm
khô" cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm
bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.
2. Except where the context otherwise requires,
throughout the Nomenclature any reference to
“dried” products also covers products which
have been dehydrated, evaporated or freeze-
dried.
(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động
vật thuỷ sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01,
03.06, 03.07 hoặc 03.08;
(a) Fish and crustaceans, molluscs and other
aquatic invertebrates, of heading 03.01, 03.06,
03.07 or 03.08;
(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc
nhóm 30.02; và
(b) Cultures of micro-organisms and other
products of heading 30.02; and
- Other
- Other:
- Pure-bred breeding animals
- Other:
- - Weighing less than 50 kg
- - Weighing 50 kg or more
- Sheep:
- Goats:
Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus
domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
Live poultry, that is to say, fowls of the
species Gallus domesticus, ducks, geese,
turkeys and guinea fowls.
- Weighing not more than 185 g:
- - Fowls of the species Gallus domesticus:
- Mammals:
- - Primates
- - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc b
cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú
thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật
có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)
- - Whales, dolphins and porpoises (mammals of
the order Cetacea); manatees and dugongs
(mammals of the order Sirenia); seals, sea lions
and walruses (mammals of the suborder
Pinnipedia)
- - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi dài, vẹt đuôi
dài và vẹt có mào)
- - Psittaciformes (including parrots, parakeets,
macaws and cockatoos)
(a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các
nhóm 02.01 đến 02.08 hoặc 02.10, nhưng không thích
hợp làm thức ăn cho người;
(a) Products of the kinds described in headings
02.01 to 02.08 or 02.10, unfit or unsuitable for
human consumption;
(b) Ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm
05.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05.11 hoặc 30.02); hoặc
(b) Guts, bladders or stomachs of animals
(heading 05.04) or animal blood (heading 05.11
or 30.02); or
(c) Mỡ động vật, trừ các sản phẩm của nhóm 02.09
(Chương 15).
(c) Animal fat, other than products of heading
02.09 (Chapter 15).
- Carcasses and half-carcasses
- Other cuts with bone in
- Boneless
- Carcasses and half-carcasses
- Other cuts with bone in
- Boneless
- Fresh or chilled:
- - Carcasses and half-carcasses
- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone
in
- - Other
- Frozen:
- - Carcasses and half-carcasses
- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone
in
- - Other
Meat of sheep or goats, fresh, chilled or
frozen.
- Thịt cừu non ccon nửa con không đầu, tươi hoặc
ướp lạnh
- Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or
chilled
- Other meat of sheep, fresh or chilled:
- - Carcasses and half-carcasses
- - Other cuts with bone in
- - Boneless
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2013
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2013
Biểu thuế XNK 2013 EXEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu thuế XNK 2013 EXEL - Người đăng: ducchunghao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
308 Vietnamese
Biểu thuế XNK 2013 EXEL 9 10 669