Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi hội thi " Trưởng ban công tác mặt trận giỏi" cấp cơ sở

Được đăng lên bởi nguyenquoccuongunt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2091 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ CÂU HỎI THI
Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” cấp cơ sở
huyện Đầm Dơi, năm 2015
-----------------I. PHẦN THÍ SINH TỰ GIỚI THIỆU: (Về bản thân, sơ lược tình hình,
đặc điểm ở địa bàn dân cư), phần này thí sinh thi tự chuẩn bị.
II. PHẦN THI LÝ THUYẾT
Câu 1: Đồng chí cho biết vị trí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ
thống chính trị?
Trả lời:
Tại Chương 1, Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, như sau:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các
cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn
giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là
cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập
hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp
thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ
vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Câu 2: Đồng chí cho biết trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân?
Trả lời:
Tại Chương II, Điều 6 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định về trách
nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp khối đại đoàn
kết toàn dân, như sau:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức hoạt động,
các phong trào yêu nước để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước
và định cư ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội,
dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực để xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu
biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo để vận
động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc
phòng và đối ngoại của Nhà nước.

1

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tuyên truyền, vận động người Việt
Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống,
giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ quan hệ gắn bó
với gia đình và quê hương, gó...
BỘ CÂU HỎI THI
Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” cấp cơ sở
huyện Đầm Dơi, năm 2015
------------------
I. PHẦN THÍ SINH TỰ GIỚI THIỆU: (Về bản thân, lược tình hình,
đặc điểm ở địa bàn dân cư), phần này thí sinh thi tự chuẩn bị.
II. PHẦN THI LÝ THUYẾT
Câu 1: Đồng chí cho biết vị trí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ
thống chính trị?
Trả lời:
Tại Chương 1, Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, như sau:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các
nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn
giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo,
sở chính tr của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập
hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp
thương, phối hợp thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ
vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Câu 2: Đồng chí cho biết trách nhiệm quyền hạn của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân?
Trả lời:
Tại Chương II, Điều 6 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định về trách
nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp khối đại đoàn
kết toàn dân, như sau:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức hoạt động,
các phong trào yêu nước để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam trong nước
định nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp hội,
dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực để xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tính tích cực của các nhân tiêu
biểu trong các giai cấp, các tầng lớp hội, các dân tộc, các tôn giáo để vận
động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - hội, an ninh, quốc
phòng và đối ngoại của Nhà nước.
1
Bộ câu hỏi hội thi " Trưởng ban công tác mặt trận giỏi" cấp cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi hội thi " Trưởng ban công tác mặt trận giỏi" cấp cơ sở - Người đăng: nguyenquoccuongunt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bộ câu hỏi hội thi " Trưởng ban công tác mặt trận giỏi" cấp cơ sở 9 10 966