Ktl-icon-tai-lieu

bổ nhiệm giám sát công trình

Được đăng lên bởi thxd-quanghuy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CTY TNHH TIN HỌC XD
KP2 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc
Huyện Bình Chánh
Số: 01/2014/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Bình Chánh, Ngày 01 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc bổ nhiệm giám sát công trình)
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309405058 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
TP.HCM cấp ngày 29/09/2009.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được các thành viên thông qua ngày
29/09/2009.
- Căn cứ vào nhu cầu nhân sự điều hành tồ chức của Công ty.
- Căn cứ vào năng lực trình độ.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1:
Nay bổ nhiệm Ông :
Sinh ngày: 04/09/1978
CMND số
: 023
Cấp ngày: tại CA TPHCM.
Thường trú
: Bình Tây, P1, Q6, TPHCM
Trình độ
: Kỹ sư xây dựng
Đảm nhận chức vụ : Giám sát công trình.
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 29 tháng 12 năm 2014.
Mức lương được hưởng: 4.500.000 đ/tháng
ĐIỀU 2:
Ông có trách nhiệm giám sát và báo cáo đầy đủ các hạng mục công trình do Công ty thi
công.
ĐIỀU 3:
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận trong doanh nghiệp có liên quan
và Ông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ

GIÁM ĐỐC

...
CTY TNHH TIN HỌC XD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
KP2 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Huyện Bình Chánh -----o0o-----
Số: 01/2014/QĐ
Bình Chánh, Ngày 01 tháng 01 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc bổ nhiệm giám sát công trình)
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309405058 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
TP.HCM cấp ngày 29/09/2009.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được các thành viên thông qua ngày
29/09/2009.
- Căn cứ vào nhu cầu nhân sự điều hành tồ chức của Công ty.
- Căn cứ vào năng lực trình độ.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1:
Nay bổ nhiệm Ông : Sinh ngày: 04/09/1978
CMND số : 023 Cấp ngày: tại CA TPHCM.
Thường trú : Bình Tây, P1, Q6, TPHCM
Trình độ : Kỹ sư xây dựng
Đảm nhận chức vụ : Giám sát công trình.
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 29 tháng 12 năm 2014.
Mức lương được hưởng: 4.500.000 đ/tháng
ĐIỀU 2:
Ông có trách nhiệm giám sát và báo cáo đầy đủ các hạng mục công trình do Công ty thi
công.
ĐIỀU 3:
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận trong doanh nghiệp có liên quan
và Ông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ
bổ nhiệm giám sát công trình - Người đăng: thxd-quanghuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bổ nhiệm giám sát công trình 9 10 297