Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng bí thư chi bộ

Được đăng lên bởi Sáu Hoàng Văn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CẤP ỦY
BÍ THƯ CHI BỘ
----------------------NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO
(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương)
Để giúp cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ và các đồng chí báo cáo viên làm nhiệm vụ công tác xây dựng
Đảng, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của công tác tuyên giáo ở cơ sở gồm 3 chuyên đề
như sau:
Công tác tư tưởng ở cơ sở;
Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở;
Công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở.
--------------------------Chuyên đề 1
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở CƠ SỞ
Công tác tuyên giáo là cụm từ chỉ các hoạt động tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra của tổ chức đảng về
lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và khoa giáo.
Công tác tuyên giáo được tiến hành tại tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị,
trường học, lực lượng vũ trang…, trong đó công tác tuyên giáo ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng bởi
vai trò nền tảng của cơ sở trong hệ thống chính trị nước ta.
Trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở, có 3 chuyên đề, đề cập đến 3
lĩnh vực: tư tưởng, văn hoá và khoa giáo ở cơ sở. Chuyên đề này đề cập đến công tác tư tưởng ở cơ sở.
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở CƠ SỞ
1. Khái niệm
Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành,
phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng đi tới hành động.
Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong
hoạt động lãnh đạo của Đảng, là hoạt động truyền bá và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, giá trị đạo đức đúng đắn. Công tác tư
tưởng góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi
mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh”.
Công tác tư tưởng ở cơ sở là một mặt công tác chủ yếu của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ
sở, nhằm tác động vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở, củng cố nền
tảng tư tưởng, động viên, cổ vũ tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trên địa bàn hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ sở, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.
2. Vị tr...
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CẤP ỦY
BÍ THƯ CHI BỘ
-----------------------
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO
(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương)
Để giúp cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ các đồng chí báo cáo viên làm nhiệm vụ công tác xây dựng
Đảng, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của công tác tuyên giáo sở gồm 3 chuyên đề
như sau:
Công tác tư tưởng ở cơ sở;
Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở;
Công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở.
---------------------------
Chuyên đề 1
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở CƠ SỞ
Công tác tuyên giáo là cụm từ chỉ các hoạt động tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra của tổ chức đảng về
lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và khoa giáo.
Công tác tuyên giáo được tiến hành tại tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, quan, đơn vị,
trường học, lực lượng vũ trang…, trong đó công tác tuyên giáo ở cơ sởvai trò đặc biệt quan trọng bởi
vai trò nền tảng của cơ sở trong hệ thống chính trị nước ta.
Trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở, có 3 chuyên đề, đề cập đến 3
lĩnh vực: tư tưởng, văn hoá và khoa giáo ở cơ sở. Chuyên đề này đề cập đến công tác tư tưởng ở cơ sở.
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở CƠ SỞ
1. Khái niệm
Công tác tưởng hoạt động mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành,
phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng đi tới hành động.
Công tác tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong
hoạt động lãnh đạo của Đảng, hoạt động truyền phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin,
tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của N nước
nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, giá trị đạo đức đúng đắn. Công c
tưởng góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi
mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội. “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh”.
Công tác tưởng sở một mặt công tác chủ yếu của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể
sở, nhằm tác động vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở, củng cố nền
tảng tưởng, động viên, cổ tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trên địa bàn hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ sở, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.
2. Vị trí, vai trò của công tác tư tưởng ở cơ sở
a. Vị trí
Công tác tư tưởng ở cơ sở là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, một mặt
công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở.
Công tác tưởng sở vị trí ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giữ vững tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa sở; xây dựng sở
vững mạnh, toàn diện.
b. Vai trò
- Công tác tưởng sở trước hết nhằm xây dựng tổ chức sở đảng trong sạch, vững mạnh, sức
chiến đấu cao và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Công tác tư tưởng ở cơ sở có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy phát huy tinh thần
Bồi dưỡng bí thư chi bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng bí thư chi bộ - Người đăng: Sáu Hoàng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bồi dưỡng bí thư chi bộ 9 10 711