Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Được đăng lên bởi Bùi Hoa Nữ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT KHÁNH VĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2013 – 2014

Họ và tên: Bùi Hoa Nữ
TỔ CM: Lí – Hóa – Sinh – Công nghệ
A. Câu hỏi:

Câu 1: Thầy, cô hãy nêu đối tương áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
và mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học?
Câu 2: Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp được thực
hiện như thế nào?
Câu 3: Giáo viên Nguyễn Văn A có tổng số điểm là 74. Trong đó có 11 tiêu chí
đạt 4 điểm, có 2 tiêu chí đạt 3 điểm, các tiêu chí còn lại đạt từ 2 điểm trở lên. Giáo
viên Nguyễn Văn A tự đánh giá Chuẩn đạt loại Khá. Hỏi:
a.Giáo viên Nguyễn Văn A tự đánh giá Chuẩn cho mình đúng hay sai? Vì
sao?
b. Nếu sai thì giáo viên Nguyễn Văn A phải tự đánh giá loại nào? (Nếu
đúng thì thầy, cô không trả lời câu hỏi này)
B. Trả lời:
Câu 1: Đối tượng áp dụng và mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp
giáo viên trung học:
* Đối tượng áp dụng: Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên áp dụng đối với giáo
viên trung học giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
thông trường phổ thông có nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.
* Mục đích ban hành quy định Chuẩn:
- Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng
lực nghề nghiệp. Từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Làm cơ sở để dánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm phục vụ công tác xây dựng
quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học.
- Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
trung học.
- Làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo
viên trung học. Cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác.
Câu 2: Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp được thực
hiện như sau:
- Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại.
-1-

- Bước 2: Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại.
- Bước 3: Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên; kết quả được thông báo cho
giáo viên, tổ chuyên môn và báo cáo lên cơ quan quản lý.
Câu 3:
a. Giáo viên Nguyễn Văn A tự đánh giá Chuẩn cho mình là sai. Vì để đạt
Chuẩn loại Khá thì tất cả các tiêu chí phải từ 2 điểm trở lên và phải có tối
thiểu 15 tiêu chí đạt từ 3 đến 4 điểm. Trong trường hợp này giáo viên
Nguyễn Văn A chỉ có 13 tiêu chí đạt từ 3 đến 4 điểm.
b. Trường hợp này, giáo viên N...
PHÒNG GD-ĐT KHÁNH VĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên: Bùi Hoa Nữ
TỔ CM: Lí – Hóa – Sinh – Công nghệ
A. Câu hỏi:
Câu 1: Thầy, cô hãy nêu đối tương áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
và mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học?
Câu 2: Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp được thực
hiện như thế nào?
Câu 3: Giáo viên Nguyễn Văn A tổng số điểm 74. Trong đó 11 tiêu chí
đạt 4 điểm, có 2 tiêu chí đạt 3 điểm, các tiêu chí còn lại đạt từ 2 điểm trở lên. Giáo
viên Nguyễn Văn A tự đánh giá Chuẩn đạt loại Khá. Hỏi:
a.Giáo viên Nguyễn Văn A tự đánh giá Chuẩn cho mình đúng hay sai?
sao?
b. Nếu sai thì giáo viên Nguyễn Văn A phải tự đánh giá loại nào? (Nếu
đúng thì thầy, cô không trả lời câu hỏi này)
B. Trả lời:
Câu 1: Đối tượng áp dụng mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp
giáo viên trung học:
* Đối tượng áp dụng: Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên áp dụng đối với giáo
viên trung học giảng dạy tại các trường trung học sở, trường trung học phổ
thông trường phổ thông có nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.
* Mục đích ban hành quy định Chuẩn:
- Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng
lực nghề nghiệp. Từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Làm sở để dánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm phục vụ công tác xây dựng
quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học.
- m sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
trung học.
- Làm sở để nghiên cứu, đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với giáo
viên trung học. Cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác.
Câu 2: Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp được thực
hiện như sau:
- Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại.
-1-
Bồi dưỡng thường xuyên Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. - Trang 2
Bồi dưỡng thường xuyên Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. - Người đăng: Bùi Hoa Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. 9 10 430