Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên đánh giá xếp loại

Được đăng lên bởi tranthimeimei
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 48 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 204 /SGDĐTGDCN&TX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2014

V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả
BDTX giáo viên năm học 2013-2014.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã và thành phố;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Kế hoạch số 1354/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Sở
GD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông
và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 (gọi tắt là Kế hoạch số 1354/KHSGDĐT). Trong thời gian qua, các đơn vị đã chỉ đạo và triển khai kế hoạch BDTX
đến toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục. Để công tác BDTX
thực hiện đúng quy chế, có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở
giáo dục, Sở GD&ĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm
học 2013-2014 như sau:
1. Đối tượng được đánh giá
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục (gọi
tắt là giáo viên).
2. Nội dung đánh giá
Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch BDTX giáo viên của các cơ quan quản
lí giáo dục và các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT quy định các nội dung phải đánh giá
như sau:
2.1. Đối với giáo viên Mầm non
a. Nội dung bồi dưỡng 1: Một số vấn đề về dinh dưỡng học đường.
b. Nội dung bồi dưỡng 2: Giáo dục “Lấy trẻ em làm trung tâm”, áp dụng
thực hành trong các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức và tình cảm - xã hội.
c. Nội dung bồi dưỡng 3:
Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục, gồm các mã mô đun:
- MN 17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng;
- MN 18: Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi.
2.2. Đối với giáo viên Tiểu học
a. Nội dung bồi dưỡng 1: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng 2: Giáo dục tài nguyên biển đảo và ứng phó với
biến đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học.
c. Nội dung bồi dưỡng 3:
Nâng cao năng lực lập kế hoạch và triển khai dạy học, gồm các mã mô đun:
- TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục tiểu học;
- TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực;
1

- TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực;
- TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học;
- TH 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.
2.3. Đối với giáo viên THCS
a. Nội dung bồi dưỡng 1: Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ
thuật xây dựng đề kiểm tra.
b. Nội d...

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 !"#$% &$'()*+,-&.)/012
 &$,&345%67898:
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2014
;<% =&
$7>%? &$,!@7AA,/-,%1BC'/%D(EA/%A%*%F
$77GHI &$,!@7/JK7/%1L7I &$,!@7AA,/-,:
%K7%&C;)%,-7%H89M; AB9/%$ N45897OPI
Q&C7R&!S /%T (1B3UV &$,&35W5,'*%X/%Y
A &$,!@7/%T (1B345%67898U 6&/Z/+A;)%,-7%H89M;
V:J, /%T& &P01P'7$7#GD#E7%[#-,A/J&\.%P&.)%,-7%
#)/,A/%\7$]L012+^A &$,&37$77GHI &$,!@7:\7Y /$7
/%K7%&C#_ 01B7%)'7`%&C1012A*%a%b*&/c%%c%/%K7/)7OP7$77GHI
&$,!@7'I% !"#$% &$'()*+,-&.)/012 &$,&345
%67898%HP1
1. Đối tượng được đánh giá
d/727$]L012+^' &$,&3#P &2 !-B/-&7$77GHI &$,!@7U 6&
/Z/+A &$,&3V:
2. Nội dung đánh giá
47e/c%%c%/%K7%&C.)%,-7% &$,&37OP7$77G01P012
+< &$,!@7A7$77GHI &$,!@7'I01B#D%7$7L&!1 *%2&#$% &$
%HP1
2.1. Đối với giáo viên Mầm non
a. Nội dung bồi dưỡng 1:fL/Hd#QQ!&%!S %67#T :
b. Nội dung bồi dưỡng 2: &$,!@7ghdB/Jij5+A5/J1 /k5l'$*!@
/%K7%A%/J, 7$7+m%K7*%$//J&\ Y n'%o/%e7A/c%725(E%L&:
c. Nội dung bồi dưỡng 3:
k 7P,4 +K7+o*.)%,-7% &$,!@7' R57$75E5Y#1
f8pk 7P,4 +K7+o*.)%,-7% &$,!@7/Ji9q9N/%$ F
f8rk 7P,4 +K7+o*.)%,-7% &$,!@7/Ji9qN/1X&:
2.2. Đối với giáo viên Tiểu học
a. Nội dung bồi dưỡng 1:Y /$77%O%&C5+*I/JT /&\1%67:
b. Nội dung bồi dưỡng 2: &$,!@7/A& 1B3]&\#2,Ae *%`&
]&)#X&.%<%o101P7$75Y%67A%,-/#L !-B%67:
c. Nội dung bồi dưỡng 3:
k 7P,4 +K7+o*.)%,-7%A/J&\.%P&!-B%67' R57$75E5Y#1
8ho*.)%,-7%!-B%67/<7%%b*7$7L&!1  &$,!@7/&\1%67F
89;s4 +o*.)%,-7%]A&%67/%j,% !-B%67/<7%7K7F
8
Bồi dưỡng thường xuyên đánh giá xếp loại - Trang 2
Bồi dưỡng thường xuyên đánh giá xếp loại - Người đăng: tranthimeimei
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên đánh giá xếp loại 9 10 974