Ktl-icon-tai-lieu

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Được đăng lên bởi dinhlinhhpu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Tran
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

g
1
2
2
2

2. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

3

ngoài hợp đồng.
3. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

4

II.

Chủ thể phải bồi thường trong trách nhiệm bồi

6

thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
1. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài

6

hợp đồng
2. Lỗi của chủ thể trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại

12

ngoài hợp đồng
15

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

16

MỞ ĐẦU
Thực tế cho thấy, con người luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi
ro mà ta không thể lường trước được. Đối mặt với những thiệt
hại không đáng có ấy, con người ai cũng muốn bản thân mình
nhận được sự bồi thường xứng đáng cho những tổn thất cũng
như lợi ích mà mình bị mất đi. Nhận thức được vấn đề trên các
nhà làm luật đã đưa ra các chế định về trách nhiệm bồi thường
thiệt hại ngoài hợp đồng để kịp thời bảo đảm các quyền và lợi
ích cho con người.
Tuy nhiên, không phải bất cứ khi nào có thiệt hại xảy ra là sẽ
xuất hiện được sự bồi thường tương xứng bởi trên thực tế trách
nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có thể phát sinh với
người trực tiếp có hành vi gây thiệt hại hoặc người không có
hành vi gây thiệt hại hoặc đôi khi thiệt hại được xem là rủi do.
Tưởng chừng có sự mâu thuẫn nhưng thực chất lại không hề
mâu thuẫn. Do đó, có thể thấy trách nhiệm bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng cơ bản phụ thuộc vào chủ thể của nó, tức là xét
về năng lực chủ thể khi tham gia vào quan hệ dân sự bên cạnh
đó do sự đặc thù của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp
đồng về yếu tố lỗi của chủ thể. Vì vậy, muốn nhận thức đầy đủ
về chủ thể của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
ta xét trên phương diện năng lực chủ thể và lỗi của chủ thể khi
tham gia vào quan hệ bồi thường thiệt hại.
Với mong muốn hiểu rõ hơn về trách nhiệm bồi thường thiệt
hại ngoài hợp đồng nói chung và chủ thể của nó, em chọn đề
1

tài: “Chủ thể phải bồi thường trong trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp
luật hiện hành”

NỘI DUNG
I.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế
định có lịch sử sớm nhất của pháp luật dân sự trong lịch sử
pháp luật thế giới. Đối với mỗi quốc gia khác nhau mang trong
mình những nền văn hóa riêng biệt cũng như sự phát triển về
điều kiện kinh tế xã hội không ngang bằng …sẽ có nh...
MỤC LỤC
Tran
g
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
I. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 2
1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 2
2. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng.
3
3. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 4
II.
Chủ thể phải bồi thường trong trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
6
1. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài
hợp đồng
6
2. Lỗi của chủ thể trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng
12
KẾT LUẬN
15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
16
0
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG - Người đăng: dinhlinhhpu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG 9 10 773