Ktl-icon-tai-lieu

BT lớn

Được đăng lên bởi hathanh-thcs-namxe-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAØI TAÄP ACCESS 1

Caàn phaûi xaây döïng cô sôû döõ lieäu ñeå quaûn lyù moät heä thoáng baùn trang thieát bò maùy vi tính vôùi caùc thoâng tin sau:
• Moãi moät hoaù ñôn coù duy nhaát moät soá hoaù ñôn, thoâng tin veà hoaù ñôn goàm coù maõ khaùch haøng, maõ soá nhaân
vieân thöïc hieän hoaù ñôn naøy, maõ saûn phaåm, ngaøy xuaát nhaäp haøng, loaïi vaät tö (nhaäp hoaëc xuaát), soá löôïng,
ñôn giaù, hình thöùc thanh toaùn.
• Moãi moät khaùch haøng coù maõ khaùch haøng, teân, ñiaï chæ vaø soá ñieän thoaïi. Trong ñoù maõ khaùch haøng cuûa moãi
khaùch haøng laø duy nhaát.
• Moãi moät saûn phaåm coù duy nhaát moät maõ saûn phaåm. Ngoaøi ra coøn coù caùc thoâng tin veà teân saûn phaåm, ñôn giaù
vaø ñôn vò tính.
• Baûng chaám coâng cho moãi nhaân vieân goàm coù maõ nhaân vieân, ngaøy coâng, ngaøy pheùp vaø ngoaøi giôø.
• Hoà sô nhaân vieân goàm coù caùc thoâng tin veà maõ nhaân vieân, hoï loùt, teân, tình traïng hoân nhaân (ñaõ laäp gia ñình
hay chöa, trình ñoä vaên hoaù, phaùi, löông caên baûn, ngaøy sinh, ngaøy vaøo laøm vieäc, soá con vaø hình aûnh löu giöõ).

Döïa vaøo thoâng tin treân, taäp tin cô sôû döõ lieäu QLBHANG.MDB ñaõ hình thaønh caùc baûng nhö sau:
• HOADON(SoHD, MaKh, MaSp, MaNV, Ngay, LoaiVT, SoLuong, DonGia, HTTT).
• KHACHHANG(MaKH, TenKH, DiaChi, Phone)
• SANPHAM(MaSP, TenSP, DonGia, Dvt)
• CHAMCONG(MaNV, NgayCong, NgayPhep, NgoaiGio)
• HSNV(MaNV, HoLot, Ten,CoGD, TDVH, Phai, LCB, NgaySinh, NgayNV, SoCon, Hinh)
Caùc field ñöôïc gaïch döôùi laø khoaù cuûa table töông öùng. Moái lieân keát vaø döõ lieäu cuûa caùc baûng coù theå
xem trong taäp tin C:\QLBHANG.MDB
Döïa vaøo cô sôû döõ lieäu ñaõ cho, thöïc hieän caùc yeâu caàu sau:
1. Xaây döïng truy vaán qryBHang1 cho bieát maõ soá, teân, soá löôïng vaø hình thöùc thanh toaùn cuûa caùc saûn
phaåm (Tm: tieàn maët, Tp: tín phieáu, No: Nôï) ñaõ ñöôïc xuaát trong naêm 2002.
2. Xaây döïng truy vaán qryBHang2 cho bieát thoâng tin veà caùc nhaân vieân nam (phai = yes) lôùn hôn 30
tuoåi vaø laøm vieäc hôn 20 ngaøy coâng/thaùng goàm: maõ nhaân vieân, hoï teân (noái hoï vaø teân), tình traïng
hoân nhaân (CoùGÑ hoaëc ChöaCoùGÑ), trình ñoä vaên hoaù, soá con, ngaøy coâng, ngaøy pheùp vaø ngoaøi giôø.
3. Xaây döïng truy vaán qryBHang3 cho bieát maõ nhaân vieân, hoï teân (noái hoï vaø teân), giôùi tính, löông cô
baûn, vaø löông cho caùc nhaân vieân. Vôùi löông ñöôïc tính nhö sau:
Luong = Lcb*(NgayCong + NgayPhep) + NgoaiGio*2*Lcb + PhuCapCon
PhuCapCon = Neáu soá con > 3 thì phuï caáp 200.000, neáu soá con >2 thì phu...
BAØI TAÄP ACCESS 1
Caàn phaûi xaây döïng cô sôû döõ lieäu ñeå quaûn lyù moät heä thoáng baùn trang thieát bò maùy vi tính vôùi caùc thoâng tin sau:
Moãi moät hoaù ñôn cduy nhaát moät soá hoaù ñôn, thoâng tin veà hoaù ñôn goàm coù maõ khaùch haøng, maõ snhaân
vieân thöïc hieän hoaù ñôn naøy, maõ saûn phaåm, ngaøy xuaát nhaäp haøng, loaïi vaät (nhaäp hoaëc xuaát), s löôïng,
ñôn giaù, hình thöùc thanh toaùn.
Moãi moät khaùch haøng c maõ khaùch haøng, teân, ñiaï chæ vaø s ñieän thoaïi. Trong ñoù maõ khaùch haøng cuûa moãi
khaùch haøng laø duy nhaát.
Moãi moät saûn phaåm coù duy nhaát moät maõ saûn phaåm. Ngoaøi ra coøn coù caùc thoâng tin veà teân saûn phaåm, ñôn giaù
vaø ñôn vò tính.
Baûng chaám coâng cho moãi nhaân vieân goàm coù maõ nhaân vieân, ngaøy coâng, ngaøy pheùp vaø ngoaøi giôø.
Hoà nhaân vieân goàm coù caùc thoâng tin veà maõ nhaân vieân, hoï loùt, teân, tình traïng hoân nhaân (ñaõ laäp gia ñình
hay chöa, trình ñoä vaên hoaù, phaùi, löông caên baûn, ngaøy sinh, ngaøy vaøo laøm vieäc, soá con vaø hình aûnh löu giöõ).
Döïa vaøo thoâng tin treân, taäp tin cô sôû döõ lieäu QLBHANG.MDB ñaõ hình thaønh caùc baûng nhö sau:
HOADON(SoHD, MaKh, MaSp, MaNV, Ngay, LoaiVT, SoLuong, DonGia, HTTT).
KHACHHANG(MaKH, TenKH, DiaChi, Phone)
SANPHAM(MaSP, TenSP, DonGia, Dvt)
CHAMCONG(MaNV, NgayCong, NgayPhep, NgoaiGio)
HSNV(MaNV, HoLot, Ten,CoGD, TDVH, Phai, LCB, NgaySinh, NgayNV, SoCon, Hinh)
Caùc field ñöôïc gaïch döôùi laø khoaù cuûa table töông öùng. Moái lieân keát vaø döõ lieäu cuûa caùc baûng coù theå
xem trong taäp tin C:\QLBHANG.MDB
Döïa vaøo cô sôû döõ lieäu ñaõ cho, thöïc hieän caùc yeâu caàu sau:
1. Xaây döïng truy vaán qryBHang1 cho bieát maõ soá, teân, soá löôïng vaø hình thöùc thanh toaùn cuûa caùc saûn
phaåm (Tm: tieàn maët, Tp: tín phieáu, No: Nôï) ñaõ ñöôïc xuaát trong naêm 2002.
2. Xaây döïng truy vaán qryBHang2 cho bieát thoâng tin veà caùc nhaân vieân nam (phai = yes) lôùn hôn 30
tuoåi vaø laøm vieäc hôn 20 ngaøy coâng/thaùng goàm: maõ nhaân vieân, hoï teân (noái hoï vaø teân), tình traïng
hoân nhaân (CoùGÑ hoaëc ChöaCoùGÑ), trình ñoä vaên hoaù, soá con, ngaøy coâng, ngaøy pheùp vaø ngoaøi giôø.
3. Xaây döïng truy vaán qryBHang3 cho bieát maõ nhaân vieân, hoï teân (noái hoï vaø teân), giôùi tính, löông
baûn, vaø löông cho caùc nhaân vieân. Vôùi löông ñöôïc tính nhö sau:
Luong = Lcb*(NgayCong + NgayPhep) + NgoaiGio*2*Lcb + PhuCapCon
PhuCapCon = Neáu soá con > 3 thì phuï caáp 200.000, neáu soá con >2 thì phuï caáp ñöôïc 100.000,
coøn laïi phuï caáp 50000
4. Xaây döïng truy vaán qryBHang4 sao cho khi nhaäp vaøo moät maõ soá nhaân vieân baát kyø thì bieát ñöôïc
chi tieát caùc hoaù ñôn maø nhaân vieân naøy ñ thöïc hieän: maõ soá hoaù ñôn, teân saûn phaåm, teân khaùch
haøng, ngaøy thöïc hieän, loaïi vaät (Nhaäp hoaëc Xuaát), soá löôïng, ñôn giaù, hình thöùc thanh toaùn (Tm:
tieàn maët, Tp: tín phieáu, No: Nôï).
5. Xaây döïng truy vaán qryBHang5 cho bieát coâng ty coù bao nhieâu nhaân vieân nam (phaùi = yes laø nam)
coù trình ñoä ñaïi hoïc.
6. Xaây döïng truy vaán qryBHang6 cho bieát toång soá löôïng haøng ñaõ ñöôïc xuaát vaøo trong naêm 2003.
7. Xaây döïng truy vaán qryBHang7 ñeå thoáng keâ soá löôïng nhaäp/xuaát cuûa töøng maët haøng nhö hình 1:
8. Xaây döïng truy vaán qryBHang8 ñeå thoáng k trình ñ hoïc vaán theo giôùi tính cuûa caùc nhaân vieân
trong coâng ty nhö hình 2:
Hình 1 Hình 2
BT lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT lớn - Người đăng: hathanh-thcs-namxe-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BT lớn 9 10 365