Ktl-icon-tai-lieu

Các bộ phận cấu tạo nhà

Được đăng lên bởi Oggy Oggy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4614 : 1988

HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. C¸c bé phËn cÊu t¹o
ng«i nhµ. KÝ hiÖu qui |íc trªn b¶n vÏ x©y dùng
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 2237: 77 "Tµi liÖu thiÕt kÕ kÝ hiÖu c¸c bé phËn cÊu
t¹o ng«i nhµ".
Quy ®Þnh chung
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kÝ hiÖu quy |íc ®Ó thÓ hiÖn c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i
nhµ trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ.
C¸c kÝ hiÖu ph¶i vÏ theo ®óng tØ lÖ cña h×nh vÏ.
Tr|êng hîp ph¶i sö dông kÝ hiÖu ch|a®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ph¶i cã
chó thÝch trªn b¶n vÏ.
Ngoµi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy khi thÓ hiÖn b¶n vÏ cÇn ph¶i tu©n
theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn "Tµi liÖu thiÕt kÕ tõ TCVN 5: 74 ®Õn TCVN
9: 74".
C¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ ®|îc kÝ hiÖu quy |íc trong tiªu chuÈn nµy bao gåm:
- KÝ hiÖu lç trèng
- KÝ hiÖu cöa sæ
- KÝ hiÖu cöa ®i
- KÝ hiÖu ®|êng dèc, cÇu thang
- KÝ hiÖu v¸ch ng¨n
- KÝ hiÖu c¸c bé phËn cÇn söa ch÷a

2.

Lç trèng
C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa sæ (®¬n, kÐp v.v...) vµ c¸ch më c¸nh
cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o c¸nh cöa còng nh| kÜ thuËt ghÐp méng
vµ l¾p dùng vµo t|êng.

3.

Cöa sæ

Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4614 : 1988

Tiªu chuÈn viÖt nam

4.

tcvn 4614 : 1988

Cöa ®i
C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa ®i (®¬n, kÐp...) vµ c¸nh më c¸nh cöa,
kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o cña c¸nh cöa còng nh| kÜ thuËt ghÐp méng vµ
l¾p dùng vµo t|êng.

Tiªu chuÈn viÖt nam

5.

CÇu thang vµ ®|êng dèc.

tcvn 4614 : 1988

Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4614 : 1988

C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy ®|îc quy |íc ®Ó thÓ hiÖn cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu thang vµ
®|êng dèc tho¶i (kh«ng kÕ ®Õn vËt liÖu) trong c¸c b¶n vÏ cã tØ lÖ 1:200 vµ nhá h¬n.
§èi víi b¶n vÏ tØ lÖ 1: 100 trë lªn ph¶i thÓ hiÖn kÝ hiÖu cÇu thang chi tiÕt c¶ vËt liÖu,
cÊu t¹o theo ®óng tØ lÖ tÝnh to¸n cña kÕt cÊu.

6.

V¸ch ng¨n
C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy ®|îc quy |íc ®Ó thÓ hiÖn c¸c lo¹i v¸ch ng¨n trªn mÆt
b»ng víi tØ lÖ 1: 200 vµ nhá h¬n. KÝ hiÖu thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn, ®Ëm (kÌm theo chó
thÝch vÒ vËt liÖu).
§èi víi c¸c b¶n vÏ tØ lÖ 1: 50 hay lín h¬n kÝ hiÖu ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt vËt liÖu vµ cÊu
t¹o cña v¸ch ng¨n theo ®óng tØ lÖ.

Tiªu chuÈn viÖt nam

7.

C¸c bé phËn cÇn söa ch÷a

tcvn 4614 : 1988

...
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988
HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. C¸c bé phËn cÊu t¹o
ng«i nhµ. KÝ hiÖu qui |íc trªn b¶n vÏ x©y dùng
Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 2237: 77 "Tµi liÖu thiÕt kÕ kÝ hiÖu c¸c bé phËn cÊu
t¹o ng«i nhµ".
1. Quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kÝ hiÖu quy |íc ®Ó thÓ hiÖn c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i
nhµ trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ.
1.2. C¸c kÝ hiÖu ph¶i vÏ theo ®óng tØ lÖ cña h×nh vÏ.
1.3. Tr|êng hîp ph¶i sö dông kÝ hiÖu ch|a®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ph¶i cã
chó thÝch trªn b¶n vÏ.
1.4. Ngoµi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy khi thÓ hiÖn b¶n vÏ cÇn ph¶i tu©n
theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn "Tµi liÖu thiÕt kÕ tõ TCVN 5: 74 ®Õn TCVN
9: 74".
1.5. C¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ ®|îc kÝ hiÖu quy |íc trong tiªu chuÈn nµy bao gåm:
- KÝ hiÖu lç trèng
- KÝ hiÖu cöa sæ
- KÝ hiÖu cöa ®i
- KÝ hiÖu ®|êng dèc, cÇu thang
- KÝ hiÖu v¸ch ng¨n
- KÝ hiÖu c¸c bé phËn cÇn söa ch÷a
2. Lç trèng
C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa sæ (®¬n, kÐp v.v...) vµ c¸ch më c¸nh
cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o c¸nh cöa còng nh| kÜ thuËt ghÐp méng
vµ l¾p dùng vµo t|êng.
3. Cöa sæ
Các bộ phận cấu tạo nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bộ phận cấu tạo nhà - Người đăng: Oggy Oggy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các bộ phận cấu tạo nhà 9 10 459