Ktl-icon-tai-lieu

Các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng anh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh
1. It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt
VD: It is difficult for old people to learn English.
( Người có tuổi học tiếng Anh thì khó )
2. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì )
VD: We are interested in reading books on history.
( Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử )
3. To be bored with ( Chán làm cái gì )
VD: We are bored with doing the same things everyday.
( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại )
4. It‟s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì )
VD: It‟s the first time we have visited this place.
( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này )
5. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )
VD: I don‟t have enough time to study.
( Tôi không có đủ thời gian để học )
6. Tính từ + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt )
VD: I‟m not rich enough to buy a car.
( Tôi không đủ giàu để mua ôtô )
7. too + tính từ + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì )
VD: I‟m to young to get married.
( Tôi còn quá trẻ để kết hôn )
8. To want smb to do smt = To want to have smt + PII
( Muốn ai làm gì )
( Muốn có cái gì được làm )
VD: She wants someone to make her a dress.
( Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy )
= She wants to have a dress made.
( Cô ấy muốn có một chiếc váy được may )
9. It‟s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phải làm gì )
VD: It‟s time we went home.
( Đã đến lúc tôi phải về nhà )
10. It‟s not necessary for smb to do smt = Smb don‟t
need to do smt
( Ai không cần thiết phải làm gì )
doesn‟t have to do smt
VD: It is not necessary for you to do this exercise.
( Bạn không cần phải làm bài tập này )
11. To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm gì )
VD: We are looking forward to going on holiday.
( Chúng tôi đang mong được đi nghỉ )
12. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì )
VD: Can you provide us with some books in history?
( Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không? )
13. To prevent smb from V_ing ( Cản trở ai làm gì )
To stop
VD: The rain stopped us from going for a walk.
( Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo )
14. To fail to do smt ( Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì )
VD: We failed to do this exercise.
( Chúng tôi không thể làm bài tập này )
15. To be succeed in V_ing ( Thành công trong việc làm cái gì )
VD: We were succeed in passing the exam.
( Chúng tôi đã thi đỗ )
16. To borrow smt from smb ( Mượn cái gì của ai )
VD: She borrowed this book from the libla...
1
Các cu trúc câu cơ bn trong tiếng Anh
1. It is + tính t + ( for smb ) + to do smt
VD: It is difficult for old people to learn English.
( Người có tui hc tiếng Anh thì khó )
2. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì )
VD: We are interested in reading books on history.
( Chúng tôi thích đọc sách v lch s )
3. To be bored with ( Chán làm cái gì )
VD: We are bored with doing the same things everyday.
( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm nhng công vic lp đi lp li )
4. It‟s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là ln đầu tiên ai làm cái gì )
VD: It‟s the first time we have visited this place.
( Đây là ln đầu tiên chúng tôi ti thăm nơi này )
5. enough + danh t ( đủ cái gì ) + ( to do smt )
VD: I don‟t have enough time to study.
( Tôi không có đủ thi gian để hc )
6. Tính t + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt )
VD: I‟m not rich enough to buy a car.
( Tôi không đủ giàu để mua ôtô )
7. too + tính t + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì )
VD: I‟m to young to get married.
( Tôi còn quá tr để kết hôn )
8. To want smb to do smt = To want to have smt + PII
( Mun ai làm gì ) ( Mun có cái gì được làm )
VD: She wants someone to make her a dress.
( Cô y mun ai đó may choy mt chiếc váy )
= She wants to have a dress made.
( Cô y mun có mt chiếc váy được may )
9. It‟s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phi làm gì )
VD: It‟s time we went home.
( Đã đến lúc tôi phi v nhà )
10. It‟s not necessary for smb to do smt = Smb don‟t need to do smt
( Ai không cn thiết phi làm gì ) doesn‟t have to do smt
VD: It is not necessary for you to do this exercise.
( Bn không cn phi làm bài tp này )
11. To look forward to V_ing ( Mong ch, mong đợi làm gì )
VD: We are looking forward to going on holiday.
( Chúng tôi đang mong được đi ngh )
12. To provide smb from V_ing ( Cung cp cho ai cái gì )
VD: Can you provide us with some books in history?
( Bn có th cung cp cho chúng tôi mt s sách v lch s không? )
13. To prevent smb from V_ing ( Cn tr ai làm gì )
To stop
VD: The rain stopped us from going for a walk.
( Cơn mưa đã ngăn cn chúng tôi đi do )
14. To fail to do smt ( Không làm được cái gì / Tht bi trong vic làm cái gì )
VD: We failed to do this exercise.
( Chúng tôi không th làm bài tp này )
15. To be succeed in V_ing ( Thành công trong vic làm cái gì )
VD: We were succeed in passing the exam.
( Chúng tôi đã thi đỗ )
16. To borrow smt from smb ( Mượn cái gì ca ai )
VD: She borrowed this book from the liblary.
( Cô y đã mượn cun sách này thư vin )
17. To lend smb smt ( Cho ai mượn cái gì )
VD: Can you lend me some money?
( Bn có th cho tôi vay ít tin không? )
18. To make smb do smt ( Bt ai làm gì )
Các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng anh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng anh 9 10 4